Tyck till

Sund 1:15 m.fl., Stora Räfseviken, utökning av småbåtshamnen

Bild på brygga och båtar

Värmdö kommun har utarbetat ett detaljplaneförslag för Sund 1:15 m.fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av befintlig småbåtshamn med parkeringsplatser, båtplatser och vinterförvaring av båtar men också skydd av intilliggande skogsområden.

I planförslaget utreds också möjlighet till byggrätter för två bostäder och för en verkstad med maskinhall samt hamnkontor.

Samtidigt med samråd av detaljplan kommer även ansökan om tillstånd för vattenverksamhet samrådas. Verksamheten kommer att innehålla flera bryggor, miljöstation, anläggning för båtbottentvätt och tömning av båtbottentoaletter.

Stora Räfseviken ligger cirka 10 km nordväst om Hemmesta centrum och cirka 22 km från Gustavsbergs centrum med anslutning från Kalvsviksvägen. I dagsläget rymmer hamnen 169 båtplatser fördelat på två bryggor.

Sund 1:15

Klicka på kartan för att förstora.

Planhandlingar finns här:

Sund 1:15 m.fl. Stora Räfseviken

Status i planarbetet

Planpil mellan Antagen och Laga kraft

Inför antagande

Detaljplanen var ute på granskning under perioden 2017-05-16 –
2017-06-07. Detaljplanen befinner sig mellan Antagen och Laga kraft.


Illustrationsbild över 2 bryggor SUnd 1:15

Illustration över planförslagets 2 alternativa bryggor


Bakgrund

Efterfrågan på båtplatser är generellt stor i Stockholmsregionen och Värmdö kommuns stora antal öar och långa kustlinje gör kommunen extra intressant för båtägare. Den befintliga marinan i Stora Räfsevik hyser 169 båtplatser, som används i hög grad för passbåtar mellan fastigheter på närliggande öar och fastlandet. Då många fastigheter i området kräver båttransport är efterfrågan på platser hög, varför verksamhetsutövaren planerar att utöka antalet platser till 266.

Planarbete tar sin utgångspunkt i de bedömningsgrunderna som ska användas enligt kommunens översiktsplan för varv, gästhamnar och småbåtshamnar. Genom planändringen ges möjlighet till flera miljöförbättrande åtgärder, vidare kan markens användning omdisponeras så att skyddsvärd natur värnas.

Den planerade utbyggnaden av bryggorna i Stora Räfsevik definieras som vattenverksamhet enligt kapitel 11 i miljöbalken då den innefattar uppförande av konstruktioner i ett vattenområde. Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet kommer att lämnas till mark- och miljödomstolen efter samråd.

Processen

Denna detaljplan följer plan- och bygglagen (PBL) (2010:900). Planarbetet påbörjades efter den 2 maj 2011, då PBL (2010:900) trädde i kraft. Aktuellt detaljplaneförslag Sund 1.15,Stora Räfseviken har varit på samråd under perioden 2016-10-04 -2016-10-25.under samrådstiden genomfördes även ett öppet hus i kommunhuset 2016-10-06.Detaljplan för Sund 115 skickas ut på granskning enligt KSPU beslut 2017-03-16
§15.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Britt-Marie Jansson via kontaktcenter
08-570 470 00 eller mejla britt-marie.jansson@varmdo.se.

Senast publicerad: 2018-01-15

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument