Talande webbLyssna

Torsby 1:249, del av

Dummybild

Blårandigt=Planändring, Röd linje=Detaljplan 184, Blå linje=Byggnadsplan BP97 (gäller utanför D184). Bilden är klickbar.

Denna föreslagna planändring omfattar återskapandet av ett vägområde i princip lika det i den gamla Byggnadsplan 97.

En sedan länge befintlig väg, som löper parallellt med Värmdövägen   återfår genom planändringen sitt planstöd, ett vägområde i detaljplan. I norr är det området kring Strålvägen och i söder Torsby Ekväg med anslutande allmän platsmark och busshållplats. Syftet är att säkerställa god funktion för lokal trafik inom området i stort, inte minst gång- och cykeltrafik. Betydelsen för barn är speciellt tydlig.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Samråd pågick under perioden 2019-05-07 - 2019-05-28.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av Axel Sirén axel.siren@varmdo.se eller
via servicecenter 08-570 470 00.

Senast publicerad: 2019-07-02