Talande webbLyssna

Torsby 1:342 Dragudden

Illustration Torsby 1:342 Dragudden

Området ligger i Torsby som är ett av kommunens prioriterade förändringsområden (PFO). Söder om planområdet pågår planläggning av det sista prioriterade förändringsområdet i Torsby.

Status i planarbetet

Pil - Planprocess - Normalt - mellan antagen och laga kraft

Överklagad detaljplan

Kommunfullmäktiges antagande av förslag till detaljplan för Torsby 1:342 Dragudden i Värmdö kommun har överklagats till mark- och miljööverdomstolen.

Planhandlingar finns här

Torsby 1:343 Dragudden  

Förslaget i korthet

Syftet med planarbetet är att skapa ett långsiktigt hållbart bostadsområde som anpassas och tar hänsyn till ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter, både under planering, genomförande och användning av området. Vidare är syftet att öppna upp och tillgängliggöra naturmarken och strandområdet för boende, närboende och allmänhet.

All naturmark sparas och skyddas i och med planläggning och större delen av åkermarken planläggs för odlingsändamål. Planförslaget innebär uppförande av 66 stycken bostäder i radhuslängor samt i flerfamiljsvilla. Bebyggelsen uppförs i en öppen och gårdsbildande struktur där även växthus och odlingslotter planeras. Detaljplanen tas fram och hanteras enligt reglerna i PBL (2010:900).

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen tas fram med utökat förfarande i enighet med plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

Bakgrund

I planarbetet ska planen pröva markanvändning för bostadsändamål för cirka 65 lägenheter uppförda i rad- och parhus. Främst ska bebyggelsen placeras på idag ianspråktagen mark, det vill säga, den befintliga bebyggelsen rivs. Planområdet har i början på 1900-talet fungerat som handelsträdgård och från 1950-talet som konferensanläggning åt frälsningsarmén. Mellan 2009–2011 har lokalerna även varit uthyrda som behandlingshem.

Detaljplanen för Torsby 1:342 Dragudden antogs i samhällsplaneringsnämnden (SPN) den 20 maj 2014 men överklagades sedan till länsstyrelsen. Detaljplanen överklagades sedan vidare till mark- och miljödomstolen som upphävde detaljplanen. Kommunen överklagade detta beslut men mottog sedan den 2 februari 2016 av mark- och miljööverdomstolen beslut om att mark- och miljödomstolens beslut stod fast. Detaljplanen har nu redigerats och samråds nu på nytt fram till den 2 augusti 2016.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Helena Gåije på 08-570 470 00 eller via mejl helena.gaije@varmdo.se

Senast publicerad: 2019-01-30

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument