Tyck till
Talande webbLyssna

Prioriterade förändringsområden (PFO)

Prioriterade förändringsområden i Värmdö kommun enligt kommunens översiktsplan

Prioriterade förändringsområden i Värmdö kommun enligt kommunens översiktsplan.

Ett förändringsområde är ett fritidshusområde där allt fler människor väljer att bosätta sig permanent.

När många människor bosätter sig permanent i fritidshusen medför det att vattenåtgång och belastning på avloppsanläggningar ökar, trafiken ökar, behovet av barnomsorg, skolor och äldreomsorg ökar. Men också efterfrågan på ett bättre boende ökar. Det är då dags att planera området för helårsboende.

Kommunen arbetar med att underlätta omvandlingen av fritidshus till permanentboende genom detaljplanläggning och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA) i väl belägna förändringsområden. Kommunen strävar efter att undvika förtätning av prioriterade förändringsområden för att kunna bibehålla deras karaktär med gröna tomter och ett enkelt vägnät. Områden i kommunens periferi, som inte kommer att få kommunalt vatten och avlopp, lämpar sig även i fortsättningen bäst för fritidsboende.

Kartan i Översiktsplanen på sidan 131 visar beslutade förändringsområden (PFO) i Värmdö kommun.

Status för de prioriterade områdena

Karta !_PFO_planläge

Områden som är beslutade i översiktsplanen men inte påbörjade är markerade i mörkare blå, den ljusblå färgen visar nytillkomna områden vilka inte redovisas i översiktsplanen.

Förändringsområden där planarbete och/eller VA-utbyggnad pågår 2018

Ny prioritering av förändringsområden 2018

Karta 2_PFO_prioritering

Klicka på bilden för att förstora den


Kartan visar den nya prioriteringen av förändringsområden utifrån beslutet i KSPU den 22 mars 2018.

Beslutet innebär att några centralt belägna områden med hög permanentningsgrad och stora VA-problem kommer att tidigareläggas för planläggning och VA-utbyggnad. Beslutet innebär också att fler områden som idag är planlagda med en begränsad byggrätt (s.k. 60/40-områden) kommer att tidigareläggas för planläggning med större byggrätt och kommunalt VA.

Tidigare beslutade förändringsområden (PFO-områden) på längre avstånd från Gustavsberg kan då behöva vänta längre på planläggning och VA-utbyggnad.

Förändringsområden där planarbete påbörjas 2018, 2019 och 2020

 • PFO B5 Norra Älvsala 2
 • PFO B6 Björkvik
 • PFO B7 Fagerdala
 • PFO B8 Bullandö 
 • PFO Återvall
 • Näsudden–Ingarö varv
 • Fågelvik–Nykvarn
 • Hedvigsberg
 • Fagerholm
 • Räknäs-Aspvik

Förändringsområden där planarbete påbörjas 2021 till 2025

Förändringsområden där planarbete påbörjas efter 2025

 • Hässelmara, Barnvik, Fågelbrolandet
 • Stadsvall–Sandviken, Värmdö
 • Lillängsdal–Forsvik, Ingarö
 • Ramsdal, Skärmarö
 • Kungsängen, Skärmarö
 • Vänderby–Baldersnäs, Ingarö

PFO-områden som har vunnit laga kraft

Kontakta handläggare

PFO-områden: Sten Hammar, sten.hammar@varmdo.se

VA-utbyggnad: Mikael Carlsson, mikael.carlsson@varmdo.se

Telefon via kontaktcenter 08-570 470 00. 


Senast publicerad: 2018-05-15