Talande webbLyssna

Aktuell information om vatten och avlopp

Vatten spolas  i diskho

Här hittar du aktuell information om vatten och avlopp, om till exempel vad som pågår i ditt område just nu.

Information om utbyggnad av vatten och avlopp i området Åkerbacken, Djurö


Tekniska driftavdelningen har fått i uppdrag att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i området och arbetena startar under vecka 25 och beräknas vara klara under september.

Vi kommer att utföra ledningsförläggning med traditionell schaktning och det kommer troligtvis även krävas en del bergssprängning. En sprängning föregås av korta ljudsignaler och efter sprängning ljuder en lång signal, innan sprängning så kommer berörda fastighetsägare bli kontaktade av en besiktningsman som utför en för syn av fastigheten och även monterar vibrationsmätare.

Under vissa perioder kommer det att ske en helavstängning av gatan, under denna tid kommer det att finnas anordnade parkeringar på annat håll i närområdet. Det kommer att ställas ut provisoriska brevlådor. Sophanteringen kommer att ske som vanligt, kommunen kommer att lyfta ut kärlen för tömning och sedan ställa tillbaka dom på fastigheten om det krävs.

Vi ber om överseende för de störningar som arbetena medför och försöker minimera det i mesta möjliga mån.

Tillgängligheten till fastigheterna kan komma att begränsas på grund av arbetena men där det är möjligt kommer vi att bygga en provisorisk transportväg intill diket/vägkanten.

Om ni har särskilda behov av att ha framkomlighet med bil/leveranser till fastigheterna så tala med oss på plats.

Arbetet kommer fortgå under våren och beräknas vara helt återställt under sommaren.

För mer information kontakta

Produktionsfrågor:

Erik Ekelund, Byggledare

Tekniska driftavdelningen

08-570 470 02

erik.ekelund@varmdo.se

Övriga frågor t.ex. förbindelsepunkt, ekonomi:

Elisabet Nyberg

VA- och renhållningsenheten

08-570 475 39

elisabet.nyberg@varmdo.se

 

Information om arbeten med vatten och avlopp på Renvägen i Gustavsberg

Kartbild Renvägen

På Renvägen i Gustavsberg har det vid flera tillfällen förekommit översvämningar vid kraftigt regn. För att utreda orsakerna har kommunen i ett första skede genomfört tester såsom röktest och filmat inne i ledningar samt gjort en förstudie på området omkring Lugnet.

Sammantaget ger detta ett bra underlag för att komma fram till bästa sätt att minimera risken för översvämningar. I dagsläget är kommunen nu i projekteringsfasen vilken förväntas vara klart innan sommaren.

Byggstart förväntas till kring 2019 om allt går ändligt planerna. Även privata ledningar inne på fastigheterna kan komma att beröras.

Är du nyfiken eller har frågor är du välkommen att kontakta projektledare Alex Gomes på telefonnummer 08-570 482 08.

Sportfiskarna fiskar i Mölnviksdammen

Ett par personer från Sportfiskarna kommer under sommarmånaderna 2018 att fiska i Mölnviksdammen för att undersöka mängden fisk och vilka arter som finns.

Dammen är avsedd att rena dagvatten (regn och smältvatten som rinner av vägar och andra hårda ytor) från föroreningar innan det går ut i våra vattendrag. I dammen finns det fiskar, mestadels karp. Fiskar är inte lämpliga att ha i dagvattendammar då de grumlar vattnet när de simmar på botten vilket kan försämra reningseffekten.

Vi rekommenderar allmänheten att inte fiska i dammen. Fiskarna som är där kan innehålla höga halter av tungmetaller och det är lätt att ramla i från kanten.

Det är inte tillåtet att släppa ut fiskar i dammen. Detta gäller alla dagvattendammar i Värmdö kommun.

Spara på vattnet i Sandham!

På Sandhamn får man inte vattna med slang, fylla upp pooler eller badtunnor, spola av båtar med slang eller fylla på båtvattentankar på Sandön, Telegrafholmen och Lökholmen. Detta gäller hela året.

Om vi tar ut för mycket vatten från brunnarna som försörjer Sandhamn kan saltvatten från havet tränga in grundvattnet och göra det otjänligt för en lång tid framöver. För att undvika ett salt dricksvatten måste vi gemensamt spara på vattnet. En för hög salthalt i dricksvattnet kan ge smak och vara skadligt för hälsan.

Under de senaste åren har vattenvolymen legat nära gränsen där risken för saltvatten har ökat. Genom att införa restriktioner vill vi säkerställa att dricksvattnet fortsätter att ha en bra kvalitet i framtiden.

Värmdö kommun vill tacka alla som arbetar för att hålla nere vattenkonsumtionen på Sandön, Telegrafholmen och Lökholmen.

Renovering av vattenledning utmed Skärgårdsvägen

2018-01-11

På uppdrag av Värmdö kommun kommer Scandinavia VA-Teknik att renovera vattenledningen utmed Skärgårdsvägen. Arbetena planeras att starta vecka 3. Under våren kommer sedan arbetet fortsätta med renoveringen.

Vatten och avlopp kommer att fungera precis som vanligt.

Renoveringsarbetet kommer att utföras som infodring. Det innebär att ett nytt rör installeras inuti det gamla röret. Den här tekniken sparar miljön samt är tids- och kostnadseffektiv jämfört med att gräva upp hela ledningen/gatan.

Schaktning kommer dock behöva göras vid vissa punkter, till exempel vid startpunkt, riktningsavvikelser längs vägen samt vid släppunkten. En tillfällig ledning kommer att läggas ut till de fastigheter som blir berörda.

Vi hoppas på ett gott samarbete under tiden för våra arbeten och välkomnar er som har funderingar eller frågor att höra av sig till oss. klagomål eller beröm tar vi självklart till oss också!

Scandinavia VA-Tekniks projektledare: Börje Karlsson, 0470-730137

Borje@Svatek.se

Kontaktperson på arbetsplatsen: Oscar Lundquist, 0470-730141

Oscar@Svatek.se

Kontaktperson Beställare Värmdö kommun: Erik Ekelund

08-570 470 02, erik.ekelund@varmdo.se

Se kartbild här

Senast publicerad: 2018-06-19