Talande webbLyssna

Bräddning

Om någonting i det kommunala avloppsnätet inte fungerar som det är tänkt kan så kallade bräddningar ske från pumpstationerna för att undvika översvämningar.

Kommunen har en långsiktig strategi för utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppssystemet, vilket kommer att minska behovet av bräddningar. När det trots allt behöver göras, meddelas det här på varmdo.selänk till annan webbplats.

Vad är bräddning?

En bräddning är en säkerhetsfunktion och innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten till följd av att ledningsnät eller reningsverk är överbelastat och vattenmängden är större än vad ledningssystemet klarar av.

Varför sker en bräddning?

Avloppsledningarna kan svämma över på grund av ett stopp, för stor volym, driftsproblem med pumpar, kraftigt regn eller andra problem som överbelastar ledningens kapacitet.

Varför väljer vi att släppa ut orenat avloppsvatten i naturen?

För att inte vattnet ska gå baklänges om ledningarna bli överfulla. Om det gör det riskerar vattnet att tränga upp i golvbrunnar och gatubrunnar och orsaka översvämningar.

Målet är att det INTE ska behöva bräddas och vi jobbar löpande med att undvika att bräddning sker. Bräddavlopp finns på alla avloppsnät i Sverige och bräddningar sker tyvärr med jämna mellanrum i hela Sverige.

Hur påverkar bräddningen naturen?

Om orenat avloppsvatten släpps ut i naturen blir det en tillfällig ökning av organiskt material i vattnet som kräver mycket syre för att brytas ned. Beroende på hur mycket avlopp och hur stort vattendraget är blir konsekvenserna olika.

Hur påverkar bräddningen badvattenkvaliteten

Virus och bakterier som finns i avloppet hamnar i badvattnet. Utspädningen blir dock så pass stor att risken för smitta minskar snabbt med tiden. Värmdö kommun har inga bräddningsrör vid kommunala bad.

Läs mer om pumpstationer

Senast publicerad: 2018-05-16