Talande webbLyssna

PFO Norra Lagnö etapp 1

Området L1 på Norra Lagnö är utpekat i kommunens översiktsplanering som ett prioriterat förändringsområde (PFO) där fritidsbebyggelse omvandlas till permanentboende.

De enskilda vatten- och avloppsanläggningarna klarar inte dagens krav på kvalitet och miljö varför kommunalt vatten och avlopp kommer att dras fram i området. En överföringsledning kommer att dras till området från Skeviks Gård och det planeras för en gång- och cykelbana längs Lagnövägen.

Status i planarbetet

Detaljplanearbetet och projektering av det framtida vatten- och avlopps-systemet pågår just nu parallellt. Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp kommer att påbörjas så snart detaljplanen vinner laga kraft.

Läs mer om detaljplanearbetet PFO Norra Lagnö etapp 1

Information

2017-01-31

På denna sida kommer löpande information om VA-utbyggnaden att finnas. För att lättare hitta hit sök på varmdo.se/VA-NorraLagnö.

Detaljprojekteringen av överföringsledningen, gång- och cykelbanan, lokalgatan till skolan, VA-ledningar samt pumpstation har påbörjats. Handlingarna som behövs för att kunna handla upp en entreprenör beräknas vara färdiga i slutet av 2017.

2017-05-15

Under vecka 22 (29/5–2/6) kommer WSP att utföra inventering för riskanalys samt fältgeoteknik för etapp 1 på Norra Lagnö.

Beskrivning av vad fältgeoteknik innebär:

¨Geoteknisk undersökning kommer att utföras med borrbandvagn som är cirka 1,8 m bred. Arbetsutrymmet för borrvagnen är ca 3,0 m i bredd för att man ska kunna gå runt vagnen. Detta innebär att vagnen kommer att utgöra ett hinder för framkomlighet vid Toivovägen och Lagnösundsvägen. Respektive punkt tar i regel inte så lång tid då vi sonderar till max 3,5 m under markytan. Vi får be om förståelse för att man kan bli stående med bil i 5 à 10 minuter för att vänta på att sonderingen är klar och vi kan flytta oss. Vi ska i möjligaste mån styra arbetet så att sonderingar inte utförs på Toivovägen och Lagnösundsvägen under morgonen och sen eftermiddag då många ska till och från skola och arbete.

Borrvagnen är larvgående. Skador på mark vid transport kan uppkomma, främst när man svänger vagnen tvärt. Vid transport rakt fram uppkommer i regel inga eller endast mindre markskador.

Vid slagsondering kommer buller att alstras då sondering drivis med hydraulisk hammare. Ljudnivån är inte så hög, lägre än vid vanlig spikning, men ljudfrekvensen är högre och kan uppfattas mer störande. På ett avstånd av ca 30 m kan man höra borrvagnen, men ett vanligt samtal överröstar då ljudet från slagsonderingen.”

PFO-broschyrer

Det finns två informationsbroschyrer framtagna som handlar om planprocessen (del 1) och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp (del 2). Broschyrerna finns som pdf att ta del av i högerspalten.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Therese Antin via kommunens kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller via mejl till therese.antin@varmdo.se

Senast publicerad: 2018-01-17