Talande webbLyssna

FAQ - Dialog vägval Hemmesta

Vanligt förekommande frågor om medborgardialogen vägval Hemmesta.

Varför genomför kommunen medborgardialog Vägval Hemmesta?

Medborgardialog är en viktig del i Värmdö kommuns styrsystem. Värmdös utveckling ska utmärkas av delaktighet och dialog mellan medborgare och kommun. Medborgardialogen är en del i det arbete som pågår för att ta fram en strukturplan för utvecklingen i Hemmesta.

Varför måste Värmdö växa när en östlig förbindelse inte finns med i Länsplanen?

Länsstyrelsen har under hösten skickat ut ett förslag till länsplan för åren 2019-2028 där investeringar i infrastrukturåtgärder i länet anges. I förslaget ingår inte en finansiering av en östlig förbindelse. Kommunen kommer att fortsätta arbeta för att en östlig förbindelse ska komma till stånd. Arbetet för detta sker i samverkan med andra berörda kommuner och regionala aktörer.

Finns det politiska beslut kring den framtida utvecklingen?

Det finns inga politiska beslut om den framtida utvecklingen i Storskogen. Hemmesta centrum, där en detaljplaneläggning pågår, är utpekat som ett utvecklingsområde i kommunens översiktsplan. Arbetet med vägval Hemmesta och dialogerna syftar till att klarlägga om det är lämpligt att fortsätta en vidare expansion och hur i så fall trafiksystemet ska utformas. Först efter arbetet inom vägval Hemmesta kommer ett ställningstagande om en eventuell utveckling utöver den detaljplan som är pågående i Hemmesta centrum.

Finns det möjlighet att ta del av de politiska partiernas ståndpunkter kring utvecklingen?

Kommunen sammanställer alla synpunkter som kommit in under medborgardialog två och tiden därefter. Parallellt analyseras de två förslagen till strukturplaner från arkitektkontoren. Tanken är att kommunen ska plocka de bästa delarna i förslagen och ta fram en egen strukturplan. Just nu diskuteras tidplanen för detta arbete och hur denna planering ska förhålla sig till andra parallella planeringsprocesser så som detaljplanen för Hemmesta centrum men också Trafikverkets planering.

Var kan jag läsa synpunkterna från medborgadialogerna?

Synpunkterna från medborgardialog 2 håller på att sammanställas och kommer därefter att publiceras på kommunens hemsida.

Hur har kommunen tagit hänsyn till synpunkterna som inkommit?

Värmdö kommun har gett arkitekterna synpunkterna från medborgardialog 1. Arkitekterna var även närvarande och deltog i samtalen runt stationerna. Utifrån de synpunkter som inkom under medborgardialog 2 kommer kommunen att ta fram ett förslag på en strukturplan vilken ska ligga till grund för ett politiskt beslut.

Hur förhåller sig arbetet med Vägval Hemmesta till detaljplanen för Hemmesta centrum?

Det är två skilda uppdrag men har starka beröringspunkter för Hemmestas och Storskogens framtida utveckling. Detaljplanen i Hemmesta centrum kan komma att behöva anpassas till en framtida strukturplan så att den inte omöjliggör en framtida utveckling.

Hur ska framtidens vägnät se ut?

För att komma tillrätta med situationen i dagens befintliga vägnät bör åtgärder göras. Det första steget är beteendepåverkan, ändrade restider, resvanor eller att fler åker buss. Det kan också vara trimningsåtgärder i den befintliga strukturen eller att det byggs om, t.ex. med kollektivtrafikkörfält. Valet kan också falla på att bygga nytt. Arbetet att analysera möjligheter och utmaningar med olika alternativ ingår i arbetet med vägval Hemmesta.

Måste Hemmesta utvecklas med mer bostäder och centrumändamål?

Hemmesta är utpekat i kommunens gällande översiktsplan som ett centrumområde för Värmdölandet. Centrumet ska utvecklas till ett sammanhållande levande centrum med en blandning av bostäder, arbetsplatser, service, handel och offentlig service. Hur utveckling runt omkring Hemmesta centrum ska ske är det som ingår i arbetet med vägval Hemmesta.

Kommer framkomligheten vid Grisslinge att förbättras?

Åtgärden längs Grisslingerakan finns med i Länsplanen och beräknas genomföras 2019-2022 till en kostnad av 270 mkr. Trafikverket planlägger för förbättringar av framkomlighet och trafiksäkerhet på sträckan Mölnvik-Ålstäket. I åtgärdspaketet ingår gång- och cykelstråk med säkra övergångar, fyrfältsväg på Grisslingerakan och ombyggnad av cirkulationerna i Mölnvik och Ålstäket. Dessa åtgärder ska minska miljöpåverkan i form av buller, vibrationer och förorenat vatten. Exakt utformning av Ålstäket och Mölnvik är ännu inte beslutad. Kommunen deltar i planeringen.

Flera andra infrastrukturåtgärder diskuteras eller är under genomförande som kommer att påverka trafiksituationen kring Hemmesta. Bland annat så kommer Förbifart Stockholm att färdigställas, en ny bussterminal vid Slussen samt tunnelbana till Nacka.

Senast publicerad: 2018-04-10

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument