Tyck till

Medborgardialog vägval Hemmesta

Illustration till strukturplan

Varmt välkommen till medborgardialog två gällande förslag på framtida utveckling kring Hemmesta. Dialogen äger rum den 18 och 19 oktober kl. 18.00–21.00. Från kl. 18.00 serveras lättare förtäring och kl. 18.20 inleds medborgardialogen.

Under sommaren och hösten har två arkitektkontor arbetat med att ta fram förslag till översiktliga planer för området, strukturplaner. På höstens medborgardialog kommer du att få ta del av dessa förslag och kunna vara med och diskutera kring hur du vill att Hemmesta ska utvecklas i framtiden.

Tid och plats

18 oktober: Hemmestaskolan,
matsalen kl. 18.00-21.00

19 oktober: Viks skola,
matsalen kl. 18.00-21.00

Anmälan till dialogen är öppen fram tills den 15 oktober.

Till anmälan för dialog vägval Hemmesta

Höstens medborgardialog

Under medborgardialog två ges först tillfälle att ta del av strukturplanerna varpå tillfälle för diskussion och dialog erbjuds vid fyra olika stationer. Vid dessa stationer kommer du även ha chansen att diskutera kring strukturplanerna och ställa frågor direkt till arkitektkontoren. Vid stationerna kommer även tjänstemän finnas på plats för att samtala med och svara på frågor.

Med avstamp i utredningar och inkomna synpunkter från den tidigare medborgardialogen har två arkitektkontor, AIX Arkitekter och Mandaworks tillsammans med Adept Arkitekter, getts i uppdrag att ta fram två strukturplaner för området.

Det ena förslaget ska bygga på en parallell väg genom Storskogen, ”Tvåvägsalternativet”, och det andra förslaget ska bygga på att Skärgårdsvägen trimmas och byggs ut med ett körfält, ”Skärgårdsvägen som trefältsväg”. Dessa två förslag kommer att presenteras vid medborgardialogen den 18 och 19 oktober. Hit välkomnas du att delta för att tycka till kring de olika utvecklingsförslagen.

Syftet med höstens medborgardialog är att fördjupa kunskaperna, ge medborgarna möjlighet att delta i processen samt lämna synpunkter, idéer och förslag på redovisade planer. Med detta underlag är det långsiktiga målet att kunna lägga fast en strukturplan vilken ska ligga till grund för det fortsatt arbete gällande planering och utveckling av området.


Ett övergripande mål med planeringsprocessen är att fastlägga om fortsatt samhällsutveckling i Hemmestaområdet och utvecklingen på Östra Värmdölandet ska utgå ifrån att Skärgårdsvägen långsiktigt är den enda huvudvägförbindelse eller om en parallell väg ska byggas genom Storskogen.

Tidigare medborgardialog

Den 10 och 11 maj bjöd Värmdö kommun in till den första medborgardialogen av två gällande den framtida utvecklingen av området kring Hemmesta. Under dialogen presenterades ett förslag till målbild med olika utvecklingsalternativ för Hemmestas framtid. Ämnen som diskuterades under medborgardialogen var vägstruktur, natur- och kulturvärden, friluftsliv, bostadsbebyggelse och behov av service. En viktig fråga som lyftes var om en parallell väg är nödvändig för att avlasta Skärgårdsvägen eller vilka åtgärder som annars behöver vidtas längs Skärgårdsvägen för att säkra framkomligheten ur ett långsiktigt perspektiv.

Ett stort antal deltagare tog sig tid att komma vid tillfället. Totalt inkom cirka 90 yttranden vid medborgardialogen den 10 och 11 maj och cirka 300 yttranden inkom efteråt via kommunens hemsida. Dessa yttranden har sammanställts och finns tillgängliga i dokumentet ”Medborgardialog Vägval Hemmesta sammanställning av inkomna synpunkter”.

Material från dialogen 10 och 11 maj

Nedan hittar du allt material.

 

Personer diskuterar i grupper framför en utställning.

Detaljplan för Hemmesta centrum

Parallellt med denna planeringsprocess pågår detaljplaneläggning av Hemmesta centrum kommer att omfattas av den nya strukturplanen. Detaljplaneprocessen är tänkt att fortgå men anpassningar till strukturplanen kan bli nödvändiga i nästa skede.

Läs mer om detaljplanen för Hemmesta centrum här >>

Har du frågor?

Kontakta Moa Öhman, moa.ohman@varmdo.se, 08-570 485 82

Senast publicerad: 2017-10-05

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation