Tyck till

Medborgardialog vägval Hemmesta

Den 17 och 18 oktober kommer nästa medborgardialog om den framtida utvecklingen av området kring Hemmesta äga rum. Under sommaren och hösten arbetar två arkitektkontor med att ta fram förslag till översiktliga planer för området, strukturplaner. På höstens medborgardialog går det att ta del av och diskutera dessa.

Syftet med höstens medborgardialog är att fördjupa kunskaperna, ge medborgarna möjlighet att delta i processen samt att lämna synpunkter, idéer och förslag på redovisade planer. Med detta underlag är målet att kunna lägga fast en strukturplan vilken ska ligga till grund för fortsatt planering och utveckling av området.

Ett övergripande mål med planeringsprocessen är att lägga fast om fortsatt planläggning i Hemmestaområdet och utvecklingen på Östra Värmdölandet ska utgå ifrån att Skärgårdsvägen långsiktigt ska vara enda huvudvägförbindelse eller om en parallell väg ska byggas genom Storskogen.

Anmälan till dialogen öppnar här på webben i början av oktober.

Tidigare medborgardialog

Den 10 och 11 maj bjöd Värmdö kommun in till den första medborgardialogen av två om den framtida utvecklingen av området kring Hemmesta. Under dialogen presenterades ett förslag till målbild med olika utvecklingsalternativ för Hemmestas framtida utveckling. Ämnen som diskuterades under medborgardialogen var vägstruktur, natur- och kulturvärden, friluftsliv, bostadsbebyggelse och behov av service. En viktig fråga som lyftes är om en parallell väg behövs för att avlasta Skärgårdsvägen eller vilka åtgärder som annars behöver vidtas längs Skärgårdsvägen för att säkra framkomligheten långsiktigt.

Ett stort antal deltagare tog sig tid att komma vid tillfället. Totalt inkom cirka 90 yttranden vid medborgardialogen den 10 och 11 maj och cirka 300 yttranden inkom efteråt via kommunens hemsida. Inom kort kommer en sammanställning av inkomna synpunkter göras tillgänglig på hemsidan.

Material från dialogen 10 och 11 maj

Nedan hittar du allt material.

Vad händer nu?

Processen är indelad i tre steg.

Som ett första steg i genomfördes medborgardialogen den 10 och 11 maj för att inhämta kunskap genom att medborgare och andra berörda får lämna synpunkter och komma med inspel till det fortsatta arbetet.

För närvarande sammanställs materialet och de inkomna synpunkter och parallellt har två arkitektkontor fått i uppdrag att ta fram två alternativa strukturplaner. Det ena förslaget ska bygga på en parallell väg genom Storskogen och det andra förslaget ska bygga på att Skärgårdsvägen trimmas och att vägarna kring Skärgårdsvägen knyts samman. Strukturplanerna kommer att presenteras vid medborgardialogen som kommer att hållas 17 och 18 oktober 2017 dit du bjuds in för att tycka till kring de olika utvecklingsförslagen.

Efter medborgardialogerna bearbetas strukturplanerna utefter de synpunkter som inkommit varpå kommunen tar beslut kring vilket av förslagen som ska ligga till grund för den framtida utvecklingen av området.

De synpunkter som lämnas under dialogtillfällena kommer att dokumenteras och sammanställas. Sammanställningen kommer att tas med i arbetsprocessen för strukturplanen och kommer att redovisas för kommunstyrelsens planutskott i samband med att beslut fattas kring vilken strukturplan som ska ligga till grund för den framtida utvecklingen.

Detaljplan för Hemmesta centrum

Parallellt med denna planeringsprocess pågår detaljplaneläggning av Hemmesta centrum kommer att omfattas av den nya strukturplanen. Detaljplaneprocessen är tänkt att fortgå men anpassningar till strukturplanen kan bli nödvändiga i nästa skede.

Läs mer om detaljplanen för Hemmesta centrum här >>

Har du frågor?

Kontakta Moa Öhman, moa.ohman@varmdo.se, 08-570 485 82

Senast publicerad: 2017-08-14

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation