Tyck till

Senaste nytt från kommunfullmäktige, 
30 november 2016

Dummybild

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunfullmäktige.

​Se webbsändningen från sammanträdet >>

130 bostäder och ökad säkerhet för fotgängare

Detaljplaner för Torsby 1:177 och Brunn 1:1 har antagits. Syftet med detaljplanen för Torsby är att skapa ett långsiktigt hållbart bostadsområde som anpassas till ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter under både planerings- och genomförandefasen. Det kommer bland annat att genomföras trafiksäkerhetshöjande åtgärder som skyddsvall och gångpassage till busshållplats vid väg 274, sanering av markföroreningar och åtgärder gällande dagvattnet. Likaså ska ett arbete göras för att säkerställa att bullerriktlinjer för bostäder uppfylls. Till detaljplanen har ett exploateringsavtal tecknats med markägaren som ska stå för de kostnader som åtgärderna medför.

130 nya lägenheter kommer att byggas i Brunn. Området, som är centralt beläget, har nära till skola, idrottsplats, matvarubutik, busshållplatser och skogsområden. Planarbetet kommer delvis att finansieras av Värmdö bostäder som tillsammans med Sweco Architects har tagit fram ett förslag som omfattar cirka 130 lägenheter i två till fyra våningshus. Byggnaderna kommer att ha träfasader i röd kulör och gröna sedumtak. Lokaler i bottenvåningarna kommer att vara anpassad för kommersiell verksamhet. I anslutning till bostäderna kommer ett torg med planteringar att uppföras.Senast publicerad: 2016-12-02

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation