Tyck till
Talande webbLyssna

Senaste nytt från kommunstyrelsen, 
19 september 2018

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunstyrelse.

Negativt halvårsbokslut

Delårsrapporten 2018 för kommunen visar ett negativt resultat för första halvåret på -22,1 mnkr. För helåret prognostiseras ett underskott för den skattefinansierade verksamheten på -29,1 mnkr efter genomförande av planerade åtgärder vid underskott på nämndnivå. I helårsprognosen ingår 63 mnkr för kostnader av ny bussterminal vid Slussen. Det underliggande resultatet, där poster av engångskaraktär exkluderas, förväntas därmed uppgå till + 32,4 mnkr.

Översyn av styr- och ekonomimodell

Värmdö kommuns befintliga styr - och ekonomimodell möjliggör inte en analys av Värmdös ekonomi, verksamhet och måluppfyllnad på kommunnivå. För att uppnå en tydligare och mer effektiv styrning föreslås kommundirektören få i uppdrag att se över Värmdös befintliga styr och ekonomimodell och återkomma med förslag på förändringar.

I Värmdö kommun genomförs en budgetuppföljning kvartalsvis för samtliga nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Budgetuppföljningsprognos ett och tre fokuserar enbart på verksamheternas ekonomi medan delårsbokslutet omfattar en helhetsredovisning av verksamheterna inom nämnderna och kommunstyrelsen.

Hamnfastigheter till försäljning

Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att anlita mäklare för försäljning av fastigheterna Dekorhuset och Konstnärshuset, Värmdö Gustavsberg 1:488, i Gustavsbergs hamn. Uppdraget ska redovisas i kommunstyrelsen senast i januari 2019 och därefter kommer ett slutgiltigt beslut gällande försäljning att tas i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2018 att Dekorhuset och Konstnärshuset där G-studion huserar ska säljas. Försäljning ska ske till den intressent som uppfyller de kriterier som kommunen har satt för val av köpare, bland annat vad gäller upprustning och ombyggnad. Framtida ägandeform ska säkerställa att ateljéverksamhet kan bibehållas på rimliga villkor. Inför försäljning har värderingar och utredningar genomförts, bland annat för att fastställa byggnadernas värde och skick.

Omfattande underhållsbehov

De båda byggnaderna är i behov av ett omfattande underhåll både invändigt och utvändigt. Genom ett privat ägande, utan kommunal medverkan, kan ombyggnaden anpassas och etappindelas i större utsträckning än vad som är fallet vid en offentlig upphandling. För att säkerställa att byggnaderna bevaras som en del av det kulturhistoriska riksintresset och även fortsatt används för ateljé- och kulturverksamhet ställer kommunen upp kriterier för val av köpare.

I kraven framgår bland annat att en upprustning bör säkerställa att lagstadgad brand- och elsäkerhet uppnås, tillgänglighetsanpassning och förbättrad hygienisk standard säkerställs i lokalerna samt att farliga material och föroreningar avlägsnas. Dessutom ställer kommunen krav på att den nya ägaren renoverar fasaderna varsamt så att det kulturhistoriska uttrycket bibehålls.

Värmdö ger Trafikverket bakläxa om Grisslingerakan

Trafikverket planerar att bygga om Grisslingerakan. Syftet är att genom en fyrfältslösning förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet. Till skillnad från Trafikverkets lösning så föreslår Värmdö kommun att vägen breddas mot norra sidan, för att inte påverka infartsparkeringen och de företag som ligger i anslutning till sträckan.

Trafikverket planerar att bygga om trefältslösningen på Grisslingerakan mellan Mölnvik och Ålstäket till en fyrfältslösning. Syftet är att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet. Vägplanen varit ute på samråd och nu arbetar man med att ta fram en granskningshandling som beräknas vara klar under 2019. I samband med det har Värmdö kommun fått möjlighet att yttra sig. Kommunen delar Trafikverkets bedömning att framkomlighet och trafiksäkerhet för alla trafikslag kommer att förbättras genom vägplanen. Dagvattenåtgärder och bulleråtgärder kommer också att förbättra miljön.

Vägsträckningen bör dock ligga på motsatt sida än vad som föreslagits, och förbud mot vänstersväng samt förslag på avfarter bör ses över då det får konsekvenser för boende, besökare och lokalt näringsliv. Det bredare vägområdet försvårar också möjligheten för kommunen att behålla och bygga fler infartsparkeringar i området.

Värmdö kommun menar också att den föreslagna breddningen är enkelsidig mot södra sidans strandområde, och att höga slänter, stödmurar och bullerplank skulle få stora konsekvenser för landskapsbilden och naturmiljön. Därför föreslår kommunen att vägbreddningen sker mot norra sidan och att andra bulleråtgärder som tyst asfalt, fönsterbyten eller inbyggnad av uteplatser ses över.

Senast publicerad: 2018-09-20

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation