Tyck till
Talande webbLyssna

Senaste nytt från kommunstyrelsen 
22 maj 2019

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunstyrelse.

Markanvisning trygghetsboende Gustavsgården

Conora Holding AB föreslås tilldelas markanvisning för byggnation av trygghetsboende vid Gustavsgården.

Markanvisningstävlingen genomfördes mellan 31 oktober och 20 december 2018. Syftet var att låta flera byggherrar ta fram förslag på trygghetsboende med arkitektonisk gestaltning och anpassning till platsens höga kultur- och miljövärden. Conara Holdings förslag bedöms vara det mest genomarbetade och det anbudsförslag som bäst uppfyller de kriterier som satts upp. Anbudsförslagets energiförbrukning är också den lägsta av samtliga och klimatavtryck bedöms vara litet i jämförelse med övriga anbudsförslag.

Markanvisningen ger förutsättningar för ett trygghetsboende i ett centralt läge och med goda kommunikationer. Tillgänglighet till den närliggande skolan kommer att öka både med de nya gång- och cykelvägarna och med de nya parkeringsplatser som planeras.

Markanvisning för särskilt boende i Pilhamn

En markanvisning föreslås göras för det särskilda boendet i Pilhamn. Boendet, som var tänkt att drivas i kommunal regi, har haft ett budgetanslag för 2019 på 177 mnkr för produktion samt 7 mnkr för markarbeten på samma fastighet.

Genom att göra en markanvisning istället för egen produktion kan kommunen minska sin investeringsram. En annan viktig faktor i bedömningen av Pilhamns framtida inriktning är det rådande marknadsläget, både gällande räntor och bostadsmarknaden. Därför kan det vara klokt att begränsa kommunens lånebehov. Alla de externa intressenter som hittills visat intresse har lagt förslag på ett boende på minst 60 eller fler platser, vilket medför att platstillgången utökas.

Revidering av näringslivspolicy och strategi

En reviderad version av näringslivspolicy och näringslivsstrategi har antagits. Den tidigare näringslivspolicyn är beslutad i kommunfullmäktige medan näringslivsstrategin antogs av näringslivsnämnden som tidigare var ansvarig nämnd. Från den 1 januari 2019 så har kommunstyrelsen ansvaret för näringslivsfrågorna, vilket gör att även näringslivsstrategin inkluderats i den översyn som görs av författningssamlingens styrdokument.

I de nya dokumenten betonas vikten av att utveckla relationer mellan näringsliv och kommun, ett tydligare fokus på innovationer och strukturförändrande processer, samt förtydligande av kommunens åtagande i arbetet med att förenkla vardagen för företagare i Värmdö. Den nya näringslivsstrategin omfattar också en modell för kommunens näringslivsarbete, DialogLAB Värmdö.

DialogLAB är en metod där företagare och tjänstemän arbetar tillsammans från idé till konkret förändring med utmaningar som inte har någon enkel lösning. Arbetet utgår ifrån att förändrade arbetssätt och beteenden inom kommunen ska bidra till en stärkt förmåga att arbeta företagarvänligt men också att näringslivet får en ökad förståelse för kommunens arbete och uppdrag.

Slutgiltigt beslut förväntas tas i kommunfullmäktige i juni.

Budgetprognos godkänd

Budgetuppföljningsrapporten för kvartal 1 2019, BUP 1, har godkänts. Nämnder med prognostiserade underskott ska fortsätta med månadsuppföljning samt säkerställa att åtgärdsplaner finns och genomförs för att nå en budget i balans vid årets slut.

BUP 1 är en helårsprognos för 2019, baserad på erfarenheter och redovisning till och med mars. Rapporten utgår från ett kommunövergripande perspektiv och omfattar förutom kommunens egen verksamhet även koncernen Värmdö kommun med dotterbolag.

Det ekonomiska resultatet i prognosen för helåret uppgår till 111,1 mnkr, vilket är 80,9 mnkr bättre än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror på en jämförelsestörande post för gatukostnadsersättningar som förväntas uppstå i samband med att Porslinskvarteren

färdigställs. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 0,3 mnkr vilket medför ett budgetunderskott om -29,9 mnkr. Anledningen är främst att nämnderna prognostiserar stora underskott, men också att befolkningsprognosen visar på en dämpad inflyttningstakt vilket bidrar till minskade intäkter från skatter och bidrag.

Slutgiltigt beslut förväntas tas i kommunfullmäktige i juni.

Kommundirektören får också ett uppdrag om en översyn gällande fördelningen av ansvar för vård och omsorg, socialtjänst och arbetsmarknadsåtgärder för att säkerställa att organisationen är ändamålsenligt utformad.

Senast publicerad: 2019-05-24

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation