Tyck till

Senaste nytt från kommunstyrelsen, 
11 januari 2017

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunstyrelse.

Premiär för Flankör

Kommunstyrelsens möte den 11 januari var premiär för Värmdös nya ordförande. Deshira Flankör tillträdde rollen som kommunstyrelsen ordförande den 1 januari 2017.

Samtidigt deltog Stellan Folkesson på sin sista kommunstyrelse i rollen som kommundirektör. Han går i pension och ersätts från och med 1 februari av Camilla Broo.

Ingarökrysset

Trafikverket, Värmdö kommun och Trafikförvaltningen (SLL) har tillsammans genomfört en åtgärdsvalsstudie för Ingarökrysset. Arbetet har bland annat bestått av workshops med representanter från Värmdö kommun, Trafikverket och SLL trafikförvaltningen samt representanter från fastighetsägare, Keolis, näringsidkare, vägföreningar och högstadieungdomar från kommunen.

Syftet med studien är att analysera trafiksystemet vid Ingarökrysset med hänsyn till planerad bebyggelseutveckling och kollektivtrafiklösningar. Resultatet kommer att ligga till underlag för kommunens fortsatta planering gällande programhandlingar, detaljplaner och trafiklösningar i området.

Bästa möjliga service

Ett av kommunstyrelsens mål är att kommuninvånarna alltid ska känna förtroende för den offentliga servicen och en ökad kundnöjdhet gällande bemötande och tillgänglighet. Ett led i arbetet med att utveckla en serviceorganisation av hög klass är nya riktlinjerna för tillgänglighet och service. Riktlinjerna beskriver kommunens vision och mål samt vilka värdeord som ska gälla för anställda i kommunen. I riktlinjerna tydliggörs också vilka krav som ställs på anställda i Värmdö kommun för att uppnå god tillgänglighet och service.

I samband med att de nya riktlinjerna för tillgänglighet och service antogs så upphävdes riktlinjerna för synpunktshantering.

Värmdö trycker på om östlig förbindelse

Stockholm stad har skickat ut sin översiktsplan för samråd. Värmdö kommun har valt att yttra sig kring två frågor gällande infrastruktur i planen. Kommunen menar att utbyggnaden av en östlig förbindelse och en ny bussterminal i Slussen är nödvändiga för en hållbar utveckling i Värmdö kommun och i regionen som helhet.

Samrådet pågår under perioden 10 november till 10 januari. Syftet med att uppdatera översiktsplanen är att den på ett bättre sätt ska spegla den växande stadens utmaningar, omvärldens utveckling och stadens vision för år 2040.

Senast publicerad: 2017-01-16

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation

Mer information