Tyck till
Talande webbLyssna

Senaste nytt från kommunstyrelsen 
13 mars 2019

Dekorhuset och Konstnärshuset föreslås säljas

Kommunstyrelsen har idag beslutat att föreslå en försäljning av fastigheten Värmdö Gustavsberg 1:488, Dekorhuset och Konstnärshuset, i Gustavsbergs hamn. Köpare är Fastighets AB Ateljéhuset, ett dotterbolag till Landia och en del i Ramstedt Gruppen AB.

Fastigheten rymmer idag verksamheten för Ateljéföreningen G-studion. Företrädare för G-studion har fått träffa aktuella intressenter och ställa frågor samt lämna synpunkter på hur konstnärerna kan medverka i planering av ombyggnad.

Stort behov av renovering

Den keramiska produktionen och konstnärliga verksamheten i fastigheten bedöms som viktig för att bevara Gustavsbergs kulturhistoriska arv. För att säkerställa att byggnaderna fortsatt används för ateljé- och kulturverksamhet har kommunen ställt kriterier på att köparen ska ha ett långsiktigt intresse för att rusta upp och förvalta fastigheten för ateljéverksamhet. Upprustningen och ombyggnation av Dekorhuset och Konstnärshuset är också en viktig del för den framtida utvecklingen av hamnområdet som ett konst- och designkluster.

Två oberoende värderingar har visat ett stort behov av genomgripande renoveringar. Ett förslag på samverkansavtal gällande underhålls- och driftsfrågor har tagit fram mellan den blivande fastighetsägaren och ateljéföreningen. Försäljningspriset uppgår till 23 mnkr, det pris fastigheten värderats till.

Policy för kommunal mark

Som ett led i att förtydliga hur Värmdö kommun på bästa sätt i allmänhetens intresse ska äga, förvalta och utveckla kommunens mark, har en policy tagits fram.

Värmdö kommun är en av de största markägarna i kommunen och äger i dagsläget cirka 1450 hektar mark. Av dessa är cirka 1100 skogsmark.

Kommunens markinnehav har ett stort värde för den ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarheten. Genom en mer aktiv och strategisk markförvaltning kan förutsättningar skapas för att möta de behov som finns för kommunal service, bostäder, näringsliv och verksamhetslokaler. Det ger också bättre möjligheter till att säkerställa tillgång till grönområden och den biologiska mångfalden.

Policyn ska följas upp årligen och redovisas i kommunstyrelsen.

Riktlinjer för kommunalt väghållansvar

Ett förslag på riktlinjer för kommunalt huvudmannaskap vid detaljplaneanläggning har tagits fram. De förtydligar när det kommunala huvudmannaskapet för allmänna vägar ska tillämpas. De delar som föreslås omfattas av riktlinjerna är vid förtätning av kommunens centrumområden och för vägar som leder till exempelvis förskolor och skolor i prioriterade förändringsområden. Riktlinjerna innehåller också principer för uttag av ersättning vid anläggande av kommunala vägar.

Slutgiltigt beslut gällande samtliga tre ärenden förväntas tas i kommunfullmäktige i slutet på mars.

Senast publicerad: 2019-03-14

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation