Talande webbLyssna

Delaktighet och information

Tre mått används för att mäta medborgarnas möjlighet till delaktighet och information i kommunens verksamheter. Måtten utgörs av underlag från SKL, SCB och en egenmätning utförd av kommunen.

Kommunens hemsida får något sämre betyg i mätningen jämfört med förra året men resultatet ligger ändå över genomsnittet för riket. Mätningen baseras sedan 2016 på kommunens självgranskning av sin webbsida jämfört med tidigare extern sådan. Resultatet är därför inte direkt jämförbart mellan åren. Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling är något bättre än genomsnittet för landets kommuner. Däremot upplever medborgarna själva att de inte har en godkänd nivå av insyn och inflytande över kommunens verksamhet.

Kommunen tar till sig resultatet och arbetar ständigt med att förbättra medborgarnas möjlighet till deltagande.

Resultaten med kommentarer för alla mått inom delaktighet och information kan du läsa om i denna sammanställning.


Senast publicerad: 2017-11-09

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation