Tyck till
Talande webbLyssna

Senaste nytt från kommunfullmäktige, 
13 juni 2018

Dummybild

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunfullmäktige.

Se webbsändningenöppnas i nytt fönster

Förändringar i nämndorganisationen inför nästa mandatperiod

Nämndsorganisation för mandatperioden 2019-2022 beslutades inklusive det förslag som lagts om antal ledamöter och ersättare i nämnderna. En fullmäktigeberedning med tio ledamöter, bestående av två ledamöter från (M), två ledamöter från (S) samt en ledamot från övriga partier i kommunfullmäktige, tillsattes av fullmäktige i november 2017. Uppdraget innebar att ta fram ett förslag till förändringar av kommunens nämndorganisation, föreslå nya arvodesregler samt ta ställning till vissa av förändringarna i nya kommunallagen.

Förslaget för mandatperioden 2019-2022 innebär bland annat att ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser väljs för ett år medan kommunstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för fyra år. Andra förändringar inför mandatperioden 2019-2022 blir bland annat att ansvaret för näringslivsfrågor, lokalförsörjningsfrågor och större byggprojekt flyttas till kommunstyrelsen, medan ansvaret för ungdomsfrågor samt vägnamnsfrågor flyttas till kultur- och fritidsnämnden.

130 nya hyresrätter i Munkmora

En detaljplan och exploateringsavtal för Ösby 1:46, 4:2 m.fl. i Munkmora har antagits. I samband med det har ett exploateringsavtal tecknats med Värmdö Bostäder.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse genom förtätning i området Munkmora. Förslaget till detaljplan innehåller tre nya bostadshus, varav ett bostadshus i tio våningar och två bostadshus i sex våningar. Totalt planeras cirka 130 bostadslägenheter som ska upplåtas med hyresrätt.

I samband med byggnationen kommer en upprustning av befintlig gång- och cykelbana samt iordningställande av ett nytt torg och lekytor vid Markörplan genomföras av kommunen. Den befintliga bussgatan ska kompletteras med en trottoar som sammanbinder bostadsområdet fram till Munkmoraskolan. Värmdö Bostäder ska även iordningställa en ny återvinningsstation som ersätter den återvinningsstation som idag finns och behöver flyttas på grund av byggnationen.

Senast publicerad: 2018-08-10

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation