Tyck till

Senaste nytt från kommunstyrelsen, 
5 april 2017

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunstyrelse.

Verksamhetsberättelse 2016 för kommunstyrelsen godkänd

Kommunstyrelsen har under året antagit åtta detaljplaner, en bredbandsstrategi samt beslutat att delta i Sverigeförhandlingen avseende Östlig förbindelse. Av verksamhetsberättelsen framgår också ekonomiskt bokslut, uppföljning av effektmål och indikatorer samt uppdrag inom områden som omsorg och trygghet, inflytande och dialog samt hållbar utveckling.

Utvärdering av alkohol- och drogpolicy

Kommunfullmäktige antog i januari 2016 en ny alkohol- och drogpolicy för anställda i Värmdö kommun. I samband med antagandet beslutades även att policyn skulle utvärderas vilket nu har genomförts.

Ny rese- och transportpolicy för kommunens anställda

En ny rese- och transportpolicy har godkänts för alla typer av resor för kommunanställda och som kommunen betalar för. Policyn ska även omfatta kommunens helägda bolag och ska utgöra ett styrdokument vid upphandling. Den nya policyn har en tydligare miljöprioritering vid inköp och leasing av bilar och bilresor. Även uppgraderade säkerhetskrav med bland annat obligatoriskt alkolås för nya förmånsbilar inkluderas i policyn. Men alternativa möteskanaler, så som telefon- och webbaserade mötesverktyg, ska i största möjliga mån användas.

Slutligt beslut tas i kommunfullmäktige den 26 april.

Senast publicerad: 2017-04-24

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation