Till kommunens startsida
Komvux Värmdö

Kursinnehåll

Arkitektur- och kulturhistoria 30 yhp

 • Olika arkitekturstilar
 • Samspel mellan ny och äldre bebyggelse
 • Lokal byggnadstradition

 

Bygglov 40 yhp

 • Bygglovsprocessen
 • Lagstiftning, föreskrifter och regler som styr byggande, tolkning av regelverk
 • Myndighetsutövning enligt förvaltningslagen
 • Bygglovsplikt, bygglovsprövning, mark- och rivningslov
 • Överklaganden och sanktioner

 

Byggteknik 45 yhp

 • Byggnaden som ett tekniskt system

 

Hållbarhet 15 yhp

 • Hållbart och energieffektivt byggande
 • Byggande i ett klimatperspektiv
 • Miljölagstiftning och dess tillämpning

 

Kommunal förvaltning 10 yhp

 • Den kommunala organisationen, ett ärendes gång, överklaganden och olika rättsprinciper
 • Aktuell lagstiftning och dess tillämpning, t.ex. kommunallagen, förvaltningslagen, offentligghets- och sekretesslagen.
 • Mötesteknik

 

Kommunikation och bemötande 10 yhp

 • Klarspråk, myndighetssvenska
 • Skriva tjänsteskrivelser
 • Bemötande, argumentationsteknik och konflikthantering
 • Presentationsteknik

 

Kontroll och tillsyn 40 yhp

 • Byggherrens kontrollplikt
 • Kommunens  tillsynsplikt
 • Genomföra tekniskt samård, platsbesök och slutsamråd
 • Kontrollansvarig och kontrollplaner

 

LIA (Lärande i arbetslivet) 70 yhp

 • Bygglovsprövning samtliga moment i praktiken
 • Bygglovsärenden i praktiken
 • Programvara och administrativa rutiner på arbetsplatsen

 

Miljöbalkens koppling till plan- och bygglagen 10 yhp

 • Gällande miljölagstiftning i relation till plan- och bygglovsärenden

 

Samhällsplanering 10 yhp

 • Fysisk planering
 • Tolka översiktsplaner och detaljplaner
 
0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Expedition
Telefon: 08-570 483 31
E-post: komvux@varmdo.se 

Besöksadress:
Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg


Mer kontaktinformation

Mer information