Brandfarlig vara

Vid hantering av brandfarliga varor är det viktigt att vidta de åtgärder som behövs för att skydda liv, hälsa, miljö och egendom. Anmälan till kommunen eller tillstånd hos Storstockholms brandförsvar krävs i vissa fall vid hantering av brandfarlig vara.

Exempel på brandfarliga varor är:

 • bensin
 • thinner
 • lacknafta
 • rödsprit
 • spolarvätska
 • fotogen
 • dieselolja
 • färger med lösningsmedel
 • gasol med mera.

Du som bedriver en verksamhet och som hanterar brandfarlig vara bör ha den kompetens som behövs. Utbildning kan bland annat ske genom räddningstjänsten.

Anmälan till kommunen

För att få lov att hantera brandfarliga varor i vissa mängder kan en anmälan behöva göras till kommunens bygg- och miljöavdelning. Läs mer under avsnittet om Cisterner.

Om hantering av mer än 250L brandfarliga varor ska ske inom vattenskyddsområde ska bygg- och miljöavdelning alltid meddelas.

Tillstånd

För att få lov att hantera brandfarliga varor i vissa mängder kan tillstånd behöva sökas hos Storstockholms brandförsvarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För hantering av mängder över nedanstående tabell ska tillstånd sökas.


Hantering av brandfarlig vara
 Volym  
HanteringGasKlass 1 + 2+ 3-vätskor (total volym i liter)Klass 3-vätska för uppvärmning eller elproduktion
Yrkesmässig, vid publik verksamhet (restaurang, skola, sjukhus etc.)Utomhus 60 L Inomhus 0 L10010 000
Övrig yrkesmässig verksamhet, inomhus25025010 000
Övrig yrkesmässig verksamhet, utomhus1 0003 00050 000
Förvaring i mark, yrkesmässig eller privat i ett hushåll01 000 (ej klass 3)-
Inomhus och utomhus per hushåll för hushållets behovGasol 60L Annan brandfarlig gas 5L10010 000

Kompletterande information till tabellen

 • De säkerhetsdatablad som du har för dina produkter anger bland annat brandfarlighetsklassen, det vill säga om varan är klass 1-, klass 2- eller klass 3-vätska. Säkerhetsdatabladet kan du få via internet eller genom att kontakta din leverantör. De brandfarliga vätskorna indelas i klasser beroende på deras flampunkt.
 • Klass 1, till exempel bensin, thinner och rödsprit
 • Klass 2, till exempel fotogen
 • Klass 3, till exempel eldningsolja

Vid förvaring i mark, yrkesmässigt eller per hushåll, gäller Naturvårdsverkets föreskrifter om mark- och vattenföroreningar för hantering över 1000 liter om den brandfarliga vätskan är klass 3.

Senast publicerad: 2016-03-22