Talande webbLyssna

Kontroll av livsmedelsverksamhet

Kommunens livsmedelsinspektörer kan besöka verksamheten, ta prover, ge dig information men också ställa krav på förändring. Kontrollen går ut på att undersöka förhållandena i anläggningen, men också granska företagets egenkontroll.

Inspektion

Ofta är inspektionen oanmäld och inspektörerna kontrollerar faktiska förhållanden. Vid en inspektion kontrollera en viss detalj, till exempel att utrustningen är rengjord, vilken temperatur som råder i ett kylrum eller att ett förpackat livsmedel är rätt märkt. Inspektion innebär ett stickprov på hur väl verksamheten lever upp till livsmedelslagstiftningens krav.

Revision

Vid en revision görs en genomgång av rutiner och journalföring. Eftersom du behöver avsätta tid för revisionen kommer en livsmedelsinspektör kontakta dig innan besöket.

Provtagning

Provtagningen kan ske som en del av en inspektion, eller en revision eller vara helt fristående. Provtagning används för att ta reda på om livsmedel är säkra att äta.

Extra kontroll

Om ett företag har brister i verksamheten kommer en uppföljning att ske. All tid som uppföljningen tar (resa, besök och dokumentation) debiteras enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa. Detta gäller för den tid som inte ryms inom verksamhetens årliga kontrolltid. Beroende på hur allvarlig bristen är kan även andra sanktioner vara aktuella, exempelvis förelägganden eller förbud.

Egenkontroll och rutiner

Med en fungerande egenkontroll är det lätt att se om matproduktionen är säker eller om det finns några brister. Det innebär att du får bättre livsmedelshygien på arbetsplatsen och nöjdare kunder.

Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar du som livsmedelsföretagaren för att de livsmedel som produceras är säkra och att konsumenten inte vilseleds. Därför behöver du utveckla ett system för egenkontroll. Ett egenkontrollprogram innefattar de rutiner, dokumentation och journaler som krävs för att verksamheten kan garantera säkra livsmedel och ska vara anpassat för verksamheten.

Vissa rutiner måste alla företag ha. De kallas för grundförutsättningar. Du kan få mer information om grundförutsättningarna i Livsmedelsverkets broschyr "Egenkontroll ger trygghet och kvalitet".

Rutiner

Rutiner kan kallas företagets ordningsregler. Anpassa rutinerna till din verksamhet, eftersom alla företag är unika. Av rutinen ska framgå vad som ska journalföras.

Du som verksamhetsutövare behöver vara införstådd med vilka rutiner som gäller, oavsett om du gör ditt program själv eller tar hjälp av en konsult.

Branschriktlinjer

Många branschorganisationer arbetar med att ta fram material om egenkontroll och utbildningar för att hjälpa dig som företagare. För mer information, läs Livsmedelsverkets branschriktlinjer.

Senast publicerad: 2018-01-10