Talande webbLyssna

Anmälan och tillsyn av miljöfarlig verksamhet

En anmälan av miljöfarlig verksamhet görs till bygg- och miljöavdelningen på Värmdö kommun. Kommunen har även tillsyn på miljöfarliga verksamheter. Anmälan och tillsyn är avgiftsbelagd enligt fastställd taxa.

Anmälan

Anmälan görs skriftligt av den som är ansvarig för verksamheten, verksamhetsutövaren, till kommunens bygg- och miljöavdelning minst 6 veckor innan verksamheten startar.

Syftet med en anmälan är att kommunen ska få kännedom om nya verksamheter och kunna göra en bedömning av verksamhetens miljöpåverkan och platsens lämplighet. I processen tas ställning till om särskilda åtgärder eller försiktighetsmått behöver ske för att verksamheten ska kunna bedrivas. Kommunen har även möjlighet att säga nej till olämpliga verksamheter.

Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen.

Vad ska en anmälan innehålla?

I anmälan bör minst följande uppgifter ingå:

 1. Administrativa uppgifter om sökanden.
 2. Uppgifter om gällande beslut.
 3. Uppgifter om lokalisering.
 4. En beskrivning av verksamheten.
 5. Uppgifter om förbrukning och hantering av råvaror, bränslen och kemikalier.
 6. Uppgifter om farligt avfall som uppkommer, hur det hanteras, transporteras och omhändertas.
 7. Uppgifter om vatten- och avloppsförhållanden, utsläpp till avlopp och eventuell vattenreningsanläggning.
 8. Uppgifter om luftutsläpp, utsläppspunkter och eventuell luftreningsanläggning.
 9. En beskrivning av eventuella bullerstörningar och bullerdämpande åtgärder.
 10. En beskrivning av den kontroll som är tänkt att utföras över anläggningen.
 11. Uppgifter om beredskap och rutiner vid eventuella haverier eller spill.
 12. Miljökonsekvensbeskrivning, i den omfattning som behövs, enligt 6 kap miljöbalken.

Blankett för anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Vilka verksamheter ska anmälas?

Nedan följer ett antal exempel på verksamheter som ska anmälas till bygg- och miljöavdelningen. Även när en verksamhet ändras kan du behöva anmäla förändringen.

 • Viss miljöfarlig verksamhet
 • Sanering av förorenad mark
 • Oljecisterner
 • Köldmedier
 • Bortskaffa avfall på den egna fastigheten, till exempel elda eller gräva ned
 • Ändring av viss miljöfarlig verksamhet

Specifik information om din verksamhet ska anmälas eller inte finns i miljöprövningsförordningen (2013:251).

Läs mer i miljöprövningsförordningen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillsyn

Bygg- och miljöavdelningen har ansvar för tillsynen av vissa miljöfarliga verksamheter i kommunen. Exempel på verksamheter som besöks är olika typer av industrier, reningsverk, bilverkstäder och fordonstvättar.

Vid tillsynen kontrolleras att bestämmelserna i miljöbalken följs och att företagen har en fungerande egenkontroll. Det innebär bland annat kontroll av vilka rutiner verksamheten har för att hantera den dagliga driften och förebygga risker för människors hälsa och miljön, hur företaget agerar vid eventuella olyckshändelser, hur kemikalier och farligt avfall hanteras med mera.

Syftet med tillsynen är att förebygga och minska störningar i miljön. Tillsynen kan liknas med en tredjepartsgranskning av verksamhetens arbete med detta och vid behov ställer kommunen krav på åtgärder.

Olyckor inom verksamheten

I samband med olyckor, där det till exempel runnit ut olja, kontaktas bygg- och miljöavdelningen för att så fort som möjligt föra dialog om sanering och andra åtgärder som behövs för att miljöstörningen ska bli så liten som möjligt.

Avgifter

Vid handläggning av anmälningsärenden enligt miljöbalken tas avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

När lokalen eller verksamheten är anmäld kommer framtida tillsyn att finansieras antingen genom ett fast belopp (tillsynsavgift) som betalas årligen, eller timavgift för all nedlagd handläggningstid som rör verksamheten vid tillsyn.

Nedläggning av verksamhet

Om du planerar att lägga ner din miljöfarliga verksamhet, kontakta bygg- och miljöavdelningen så kan kommunens register uppdateras.

Senast publicerad: 2018-03-13