Ansök om serveringstillstånd

En ansökan om serveringstillstånd skall göras skriftligen på särskild ansökningsblankett och ska skrivas under av behörig firmatecknare.

Din ifyllda ansökan ska skickas in till Värmdö kommun.

Anvisningar och blanketter för ansökan

När ansökan lämnats in

Handläggningen av ärendet påbörjas så snart samtliga handlingar inkommit och ansökningsavgiften erlagts. Storleken på avgiften framgår av den faktura som kommunen skickar ut. Ansökningsavgiften betalas inte tillbaka om ansökan avslås.

Den som måste genomgå kunskapsprov har möjligheten att lämna in enbart ansökningsblanketten och avvakta med att lämna in en komplett ansökan och med att betala ansökningsavgiften fram till dess denne erhållit eventuellt godkänt resultat på kunskapsprovet. Ansökan avslås vid ej godkänt resultat efter tre (3) genomförda prov.

Sänds på remiss

Ärendet sänds på en så kallad "solfjädersremiss" till nedan angivna myndigheter för yttrande. När samtliga yttranden inkommit till socialkontoret sammanställs ett tjänsteutlåtande som underställs den beslutsfattande nämnden för social- och arbetsfrågor.

  • Polismyndigheten är en obligatorisk remissinstans enligt alkohollagen. Ett stadigvarande serveringstillstånd får inte meddelas utan att polismyndigheten har yttrat sig. Polisen gör en vandelsprövning av sökandens personliga lämplighet samt bedömer restaurangetableringen från ordnings- och säkerhetssynpunkt.
  • Miljökontoret bedömer de livsmedelshygieniska förutsättningarna och yttrar sig angående risken för att närboende utsätts för bullerstörningar eller andra olägenheter från serveringsstället.
  • Skatteverket och Kronofogdemyndigheten yttrar sig om sökandens ekonomiska lämplighet. Därvid anges bland annat om sökanden har skulder.
  • Räddningstjänsten yttrar sig om brandsäkerheten.

Hur lång tid tar det?

Den beslutsfattande nämnden (socialnämnden) sammanträder ungefär en gång per månad. Den totala handläggningstiden för en ny ansökan kan ta upp till cirka tre månader från det att samtliga handlingar kommit in till socialkontoret.  

Senast publicerad: 2014-08-22