Talande webbLyssna

Krav för serveringstillstånd

Här följer information om vad som krävs för att få serveringstillstånd vid servering av alkohol

Personlig och ekonomisk lämplighet

Lämplighet ur ett personligt och ekonomiskt perspektiv innebär:

  • den personliga vandeln, det vill säga att man inte är brottsligt belastad
  • skötsamhet beträffande skatter, avgifter m.m.
  • kunskaper i alkohollagstiftningen - godkänt kunskapsprov
  • prövning av ekonomiska förhållanden

Är sökanden en juridisk person prövas lämpligheten hos den/de personer som har ett inflytande i rörelsen t.ex. vd, firmatecknare, styrelseledamot, delägare och aktieägare. Gäller ansökan s.k. klubbrättighet, görs en förenklad prövning av sökandens lämplighet. Föreningen eller motsvarande, skall ha bedrivit verksamhet under minst ett år, ha stadgar, styrelse och eventuella firmatecknare för att kunna få tillstånd.

Serveringsställets lämplighet

Serveringslokalen skall med hänsyn tagen till omständigheterna ha ett tillräckligt antal sittplatser och det skall även vara lämpligt för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt.

Alkoholservering i inrikes trafik avser tåg, flyg och båtar och får meddelas av den kommun där det företag som vill bedriva serveringen har sitt säte. Har företaget inte säte inom landet meddelas tillstånd av Stockholms kommun.

Serveringstillstånd kan dock vägras eller begränsas om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt - även om kraven på den personliga lämpligheten och serveringsställets utformning är uppfyllda (8 kap. 17 §).

Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten

För servering till allmänheten året runt gäller att lokalen har ett kök som av miljöförvaltningen registrerats/godkänts för allsidig matlagning och tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Undantag från denna regel är att teater och konsertlokal får meddelas tillstånd för servering av vin och starköl under pauser i föreställningen utan krav på matutbud.

På hotell med serveringstillstånd får minibarer med alkoholdrycker inrättas om samma bolag driver hotell- och restaurangverksamheten.

Stadigvarande tillstånd, slutna sällskap, s.k. festvåningsrättighet

Festvåningsrättighet riktar sig till olika slutna sällskap. Tillståndshavaren måste disponera ett kök med kapacitet att tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat, om än inte i samma omfattning som vid servering till allmänheten.

Tillfälliga tillstånd till allmänheten och till slutna sällskap

För servering till allmänheten under en enstaka tidsperiod eller vid ett visst enstaka tillfälle gäller att tillstånd får meddelas om serveringsstället tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Detsamma gäller för servering i slutet sällskap.

Kunskapsprov

Enligt 8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622) ska sökanden genom att avlägga ett prov visa att denne har de kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten.

Mer information om kunskapsprov

Du kan även ta kontakt med handläggare för serveringstillstånd.

Restaurangrapport

Du som har ett stadigvarande tillstånd måste varje år lämna in en restaurangrapport.

Mer information om restaurangrapport

Återkallning av serveringstillstånd

Om tillståndshavaren inte följer alkohollagens bestämmelser eller om förutsättningarna för tillståndet inte längre föreligger - t.ex. att restaurangen inte tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat eller att köket inte längre är godkänt för allsidig matlagning, ska kommunen återkalla tillståndet om erinran eller varning inte kan anses vara en tillräckligt ingripande åtgärd.

Senast publicerad: 2015-04-01

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument