Tyck till

Särskilda behov

Alla barn i förskola, skola och inom pedagogisk omsorg ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. De ska efter sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Skollagens bestämmelser om barn och elevers rätt till utveckling och särskilt stöd gäller för både statliga, kommunala och fristående skolor.

Det kan finnas många skäl till att ett barn behöver särskilt stöd, tillfälligt eller mer långvarigt. Barnets behov är det som styr. 

Skolverket sammanfattar bestämmelserna om särskilt stöd så här:

  • Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt möjligt
  • Personalen är skyldig att anmäla till rektorn om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås
  • Rektorn ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds
  • Behovet av särskilt stöd ska också utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation
  • Om utredningen visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas
  • Åtgärdsprogram och beslut om att inte utarbeta åtgärdsprogram kan överklagas

Senast publicerad: 2013-12-13

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation