Tyck till
Talande webbLyssna

Ansöka om stöd enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger personer med funktionsnedsättningar möjlighet att leva som alla andra. Om du själv inte kan tillgodose dina vardagliga behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du rätt att ansöka hjälp och stöd från din kommun.

Vem kan ansöka om stöd enligt LSS?

Det finns tre personkretsar med olika bedömningsgrunder eller kriterier som ska vara uppfyllda för att man ska kunna ansöka om stöd enligt LSS. Du behöver intyg och utlåtande som visar att du tillhör någon av personkretsarna. Så här beskriver lagen personkretsarna:

 1. Utvecklingsstörning, autismeller autismliknande tillstånd.
 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Detta stöd kan du ansöka om

Personer som har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om olika former av stöd och service. Insatserna är behovsprövade och du ansöker hos en biståndshandläggare. Vård- och omsorgsnämnden tar beslutet.

De här hjälpinsatserna kan du ansöka om:

 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Daglig verksamhet
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Bostad med särskild service för vuxna
 • Kontaktperson
 • Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Hur ansöker jag?

Vill du att vi ska utreda ditt behov av personlig assistent, ledsagare eller kontaktperson ska du eller någon som hjälper fylla i och skicka in en blankett som heter ”Ansökan om insats enligt LSS”. Kom ihåg att alltid styrka ansökan med ett intyg.

Du kan också få mer information eller göra en muntlig ansökan direkt till en biståndshandläggare. Du hittar kontaktuppgifter i högermenyn.

Vad händer efter ansökan?

Din ansökan kommer att handläggas så snabbt som möjligt, men att göra en utredning kan i vissa fall ta upp till tre månader innan beslut kan fattas.

Du kommer att få ett skriftligt besked på din ansökan. Får du helt eller delvis avslag har du rätt att överklaga. Läs mer i vänstermenyn om hur du går tillväga för att överklaga.

Om du blir beviljad en insats kommer kontakt tas med dig för att planera hur insatsen ska utformas.

 

 

 

Senast publicerad: 2016-05-16