Till kommunens startsida
Till Hemmestaskolans startsida
Talande webbLyssna

Om vår skola

Trygghet, jämlikhet och demokrati

Vår vision är att alla på Hemmestaskolan ska behandlas likvärdigt och ges möjlighet att utvecklas efter egen förmåga, såväl kunskapsmässigt som socialt, till självständiga, demokratiska samhällsmedborgare. Vi bedriver ett utvecklingsarbete kring läroplanens värdegrundsfrågor. Det betyder att vi i skolan aktivt arbetar för alla människors lika värde, mot rasism och att utveckla ett sådant klimat där varje individ möter respekt och själv respekterar andra.

Skolan samarbetar med Akademin Magelungen som arbetar med Preventiva Inkluderande Lösningar som en förebyggande insats för att öka studiero, trygghet och inkludering i skolan. Ett utvecklingsteam från Magelungen arbetar tillsammans med skolans personal.

I år F-5 har vi en väl fungerande fadderverksamhet.

Pedagogledda rastaktiviteter i hela låg- och mellanstadiet och satsning på fysisk aktivitet redan i förskoleklass

Vi är övertygade om att möjlighet till fysisk aktivitet och ökad förmåga till inlärning hör ihop. Även hos yngre barn. På Hemmestaskolan har vi från och med i år två lärarledda idrottspass i veckan redan från förskoleklass samt organiserade rastaktiviteter varje dag i hela låg- och mellanstadiet. Vi har en stor skolgård med spännande omgivningar och direkt närhet till både skogen och idrottsplatsen. Det vill vi ta vara på.

Delaktiga och ansvarsfulla elever

Skolan förväntar sig att eleverna aktivt deltar i undervisningen, arbetar efter bästa förmåga och intresserar sig för sin egen kunskapsutveckling. Vi förväntar oss även att eleverna med stigande ålder tar ett större ansvar.

På Hemmestaskolan 6-9 får eleverna hjälpa till med skötseln av skolan. Varje dag är två elever i kökstjänst över lunchen. Elevhjälpen syftar inte bara till att göra elever delaktiga i vår arbetsmiljö utan även att elever och övrig personal ska lära känna varandra.

Alla elev- och mentorsgrupper träffas varje vecka.

Hem och skola i samverkan

För att eleven ska lyckas med sitt skolarbete är samverkan mellan föräldrar och skola av största vikt. Därför är det viktigt att du som förälder genom besök tar del av skolans vardagsliv, deltar i klassmöten och utvecklingssamtal samt intresserar dig för ditt barns läxor och hemarbete. ”Vad har du lärt dig idag” är en bra fråga.

Vår önskan är att varje klass har 1-2 föräldrar som kan delta i skolans föräldraråd, som har möten en gång per termin. Som föräldrarådsrepresentant får ni som förälder större insyn i den pedagogiska verksamheten samt ges möjlighet till att påverka.

Skolans ambition är att informera så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss i första hand av SchoolSoft som kommunikationskanal.

Elevens val

Eleverna kan i årskurs 4 till 6 välja att fördjupa sig under Elevens val i svenska, matematik, eller engelska. De kan där arbeta efter sina egna förutsättningar och det har visat sig ge bra resultat.

I årskurs 4 arbetar eleverna med sina mentorer i den egna klassen, medan årskurserna 5 och 6 delas upp i mindre grupper. Årskurserna 7 till 9 kan välja att fördjupa sig i svenska, matematik, SO, NO, musik eller bild.

Medveten och strategisk satsning på digitala verktyg

Hemmestaskolan satsar mycket på att alla elever ska ges möjlighet att använda sig av läsplattor och datorer. Vi vill att våra elever ska kunna söka kunskap och information även utanför skolans väggar och att detta görs på ett medvetet sätt och med ständig koppling till läroplanen. Ett mål är att våra elever ska stå väl rustade att möta det digitala samhället som väntar efter grundskolan och i detta krävs en stark förmåga att sortera i information.


Hur man arbetar ser olika ut beroende på ålder. I de yngsta åren, F-3, finns det klassuppsättningar av läsplattor. Från år 4 till år 9 har eleverna en egen dator och i år 4-9 använder vi bland annat det digitala läromedlet Clio. 


Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: 2019-08-23