Tyck till
Talande webbLyssna

Söka bidrag för bredbandsutbyggnad

Eftersom Värmdö är en landsbygdskommun kan man söka bidrag för sin bredbandsutbyggnad genom de pengar som regeringen satt av genom Landsbygdsprogrammet.

För att stödja bredbandsutbyggnaden i områden som är inte lika lätt nås av en kommersiell utbyggnad har regeringen avsatt dryga 4 miljarder kronor till utbyggnadsinitiativ från lokala föreningar, byalag eller fiberföreningar. För att söka bidraget behöver man bilda ett lokalt bredbandsnät. Man kan alltså inte söka själv som privatperson. 

Värmdö kommun har flera landsbygdsområden som kan kvalificeras för bredbandstöd Värmdö är en landsbygdskommun och därför kan bidrag sökas genom de pengar som re­geringen satt av genom Landsbygdspro­grammet. För att söka bidraget behövs ett lokalt bredbandsnät. En enskild kan alltså inte söka själv som privatper­son och den tänkta utbyggnaden ska vara till nytta för fler. Det betyder till exempel att en förening som bygger för fler än sina egna medlemmar kan söka stödet.

Länsstyrelsens poängsystem  

Stödet för bredbandsprojekt uppgår i Stockholms län till 60 procent av utgifterna. Projekt som avser att ansöka om stödet måste redovisa utgifter på minst 100 000 kronor och kan tilldelas maximalt 10 000 000 euro. Länsstyrelsen rangordnar ansökningar med hjälp av ett poängssystem och ger stöd till de projekt som får högst poäng/prioritering. Poängsättningen bestäms av tre variabler med olika viktningar (inom parentes):

  • Antal möjliga anslutningar till ett nät (40)
  • Anslutningsgrad till bredbandsnätet (45)
  • Kunskap, kompetens och kapacitet att genomföra en investering (15).

För att få maximalt antal poäng och därmed en hög rankning ska minst 200 möjliga hushåll med folkbokförda person inom avgränsat område för projektet ha identifierats. Minst 85 procent av dessa hushåll ska ha anmält intresse att ansluta sig till nätet. Därtill ska det finnas följande kompetenser inom projektet:

  • Projektledare
  • Ekonomiansvarig
  • Upphandlingskunnig
  • Person med relevant teknisk kunskap
  • Finansieringsplan som tryggar likviditeten. 

Syftet med prioriteringssystemet är att ge stöd till projekt som omfattar större områden. Stöd kan fås för att bygga bredband till fritidshus och företag i avgränsat område, men dessa ingår inte i länsstyrelsens poängberäkning. 

För Värmdö med många boende i en områdesvis tät bebyggelse på landsbygden är det viktigt att möjligheterna till stöd medges även för deltidsboende och fritids­boende. Inom ramen för EU:s Leaderprogram har lokala föreningar fått stöd för att kartlägga möjligheterna att ta ansvar för utbyggnad i glesbygd och skärgård. 

Genom att gå samman i ett gemensamt bolag har boende på fem kärnöar lyckats uppfylla kriterierna i landsbygdsprogrammet och erhålla stöd för en omfattande utbyggnad i Värmdös södra skärgård.

 

Har du frågor om bredband är du välkommen att kontakta:
Julia Karlsson
Samhällsplanerare
08-570 472 72
julia.karlsson@varmdo.se

Senast publicerad: 2018-06-12