Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 2018-02-07 OJ § 15

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-02-07

Paragrafer

§ 15

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-09

Datum då anslaget tas ned

2018-03-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Emil Steen, emil.steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar