Anslagsbevis: Kommunstyrelsens planutskott 2018-01-25

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsens planutskott

Sammanträdesdatum

2018-01-25

Paragrafer

§1-12

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-05

Datum då anslaget tas ned

2018-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset Skogsbo

Sekreterare

Christer Ekenstedt, christer.ekenstedt@hotmail.com

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar