Anslagsbevis: Rådet för funktionshinderfrågor 2017-11-28

Nämnd/styrelse/bolag

Rådet för funktionshinderfrågor

Sammanträdesdatum

2017-11-28

Paragrafer

Punkt 1-11

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-04

Datum då anslaget tas ned

2018-01-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Christer Ekenstedt

christer.ekenstedt@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar