Anslagsbevis: Rådet för funktionshinderfrågor 2018-01-16

Nämnd/styrelse/bolag

Rådet för funktionshinderfrågor

Sammanträdesdatum

2018-01-16

Paragrafer

Punkt 1-10

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-08

Datum då anslaget tas ned

2018-03-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Christer Ekenstedt, christer.ekenstedt@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar