Talande webbLyssna

Kungörelse av bygglov 2018-07-03

Värmdö kommuns bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd har beslutat att bevilja bygglov samt marklov med startbesked i nedanstående ärende.

Fastighetsbeteckning

Gustavsberg 2:1

Diarienummer

BYGG.2018.3963

Beslutsdatum

2018-06-26, beslutsnummer BMH 2758

Handlingar

Kungörelse

Bygglovsbeslut samt övriga handlingar

Överklaga beslut

Beslutet kan överklagas till och med 2018-07-30.

Överklagande kan skickas in via e-post eller post till Länsstyrelsen i Stockholms län via Värmdö kommun. Av överklagan ska framgå vilket beslut som överklagas och varför. Ange diarienummer (dnr) och beslutsnummer. Skrivelsen med överklagandet ska ha kommit in till länsstyrelsen via Värmdö kommun inom fyra veckor från kungörelsens publicering.

Använd någon av nedanstående adresser när du skickar in din överklagan:

varmdo.kommun@varmdo.se

Länsstyrelsen i Stockholms län
via Värmdö kommun
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
13481 Gustavsberg

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar