Talande webbLyssna

Kungörelse av förnyad granskning för detaljplan för Stavsnäs 1:562 m.fl. Hamn, boende och marina

Förslag till detaljplan för Stavsnäs 1:562 m.fl. Hamn, boende och marina i Värmdö kommun ställs ut för förnyad granskning under perioden 2018-06-05 – 2018-07-03.

Planområdet

Planområdet ligger i Stavsnäs vinterhamn.

Syfte

Syftet med planen är i första hand att Stavsnäs vinterhamn ska ges möjlighet att utvecklas och byggas ut för nuvarande och framtida behov av passagerartrafik och godsrangering. Det finns dessutom ett mål med planprojektet (vilket är i enlighet med kommunens översiktsplan) att Stavsnäs vinterhamn ska vara en levande hamn under hela året. I nuläget sker största delen av verksamheten inom hamnen under sommarmånaderna.

Norr om befintligt hamnområde föreslås att Stavsnäs vinterhamn blir utbyggt med ett nytt godsområde. Inom hamnområdet planeras det bland annat för resecentrum, bryggor, marina, café, restaurang, handel, kontor, bensinstation och verkstad. Nordväst om hamnområdet möjliggör planen för ett parkeringsgarage (där det idag är en befintlig markparkering). Söder och norr om väg 222 möjliggörs det för fortsatt parkering. Söder om väg 222 föreslås ett mindre bostadsområde och norr om hamnområdet intill Susegårda (herrgårdsliknande byggnad från 1905 som har ett kulturhistoriskt värde) planeras en stugby/vandrarhem. Planen möjliggör dessutom för ett parkområde sydväst om hamnen.

Utställningslokal

Kontaktcenter i Värmdös kommunhus, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg. Öppettider: Öppettider: måndag–onsdag 08:00–17:00, torsdag 08:00–19:00 och fredag 08:00–17:00.

Planhandlingar

Se projektets planhandlingar på varmdo.se/stavsnasvinterhamn

Synpunkter

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2018-07-03.

Glöm inte att uppge vilken fastighetsbeteckning och diarenummer (dnr) dina synpunkter avser.

Synpunkterna kan du skicka via e-post eller post till:

varmdo.kommun@varmdo.se

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11
134 81 Gustavsberg 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar