Kungörelse av samråd av detaljplan för Ekvik 1:29, ändring av detaljplan, Värmdö kommun


Förslag till ändring av detaljplan för Ekvik 1:29 i Värmdö kommun ställs ut under perioden 2018-02-06 – 2018-02-26.

Planområdet

Planområdet ligger vid fjärden Grisslingens östra strand, norr om Södra Lagnö. I planområdet ingår fastigheten Ekvik 1:29, samt nedersta delen av vägen till fastigheten.

Syfte

Syftet med detaljplaneändringen är att ge Villa Soludden, konferensanläggningen på fastigheten Ekvik 1:29, möjlighet att utvidga sin verksamhet genom tillbyggnad av huvudbyggnaden. Detta sker genom en utökning av byggrätten på fastigheten.

Mark som tas i anspråk

Nedersta delen av tillfartsvägen till Ekvik 1:29 föreslås som väg, allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap. En mindre utökning av den angränsande parkmarken sker genom avveckling av befintliga parkeringsplatser.

Utställningslokal

Kontaktcenter, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg. Öppet: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och fre 08:00–17:00.

Planhandlingar

Planhandlingarna finns även på kommunens hemsida: varmdo.se/ekvik

Synpunkter

Eventuella synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2018-02-26. Ange diarienumret 15KS/1. Synpunkter kan skickas till varmdo.kommun@varmdo.se eller till Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar