Kungörelse av samråd av PFO Strömma delområde S7 Västertorp-Östertorp, Värmdö kommun

 


Förslag till detaljplan för PFO område S7 Västertorp-Östertorp i Strömma, Värmdö kommun ställs ut under perioden 2018-02-06 – 2018-02-26.


På öppet hus 2018-02-15 kl 17,30-18,30, i Värmdösalen i kommunhuset i Skogsbo kommer representanter från kommunen att vara närvarande för att besvara frågor om planen.

Planområdet

Planområdet ligger i Strömma på Fågelbrolandet i Värmdö kommun. Området består av 25 fastigheter med småhusbebyggelse och pågående verksamheter med båtförsäljning och småbåtshamn. Planområdet avgränsas i norr av Strömma kanal och i söder av väg 222.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling.

Planförslaget medger nio nya byggrätter för enbostadshus och två små flerbostadshus på kommunens fastigheter med totalt åtta lägenheter.

Planförslaget omfattar fastigheterna:

Strömma 2:5, 2:6, 2,:7, 2:9, 2:11, 2:12, 2:13 ,2:14, 2:15, 4:1, 4:2 ,4:3, 4:4, 4:10, 4:11, 6:1, 6:2,

6:3, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 11:1, Fågelbro 46:1 och Fågelbro 1:4

Utställningslokal

Kontaktcenter, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg. Öppet: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och fre 08:00–17:00.

Planhandlingar

Planhandlingarna finns även på kommunens hemsida under länken varmdo.se/pfostrommas7

Synpunkter

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2018-02-26.

Glöm inte att uppge vilken fastighetsbeteckning och diarenummer (dnr) dina synpunkter avser.

Synpunkterna kan du skicka via e-post eller post till:

varmdo.kommun@varmdo.se

Frågor om detaljplanen besvaras av Britt-Marie Jansson och Clas-Göran Herrgård. Telefon via kontaktcenter 08-570 470 00.

 

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar