Talande webbLyssna

Kungörelse av samrådför del av Torsby 1:249, Värmdö kommun

Förslag till detaljplan för Torsby 1:249 i Värmdö kommun ställs ut under perioden 2019-05-07 - 2019-05-28.

Planområdet

Planområdet ligger i Torsby i Värmdö kommun.

Syfte

Syftet med planen är att säkerställa underhåll inom det föreslagna vägområdet och därmed god funktion för lokal trafik inom området i stort, inte minst gång- och cykeltrafik. Speciellt tydligt är behovet för barn.

Mark som tas i anspråk

All mark inom planförslaget föreslås bli allmän plats , liksom den redan idag är inom de båda ändrade planerna. Marken ligger i sin helhet inom fastigheterna Torsby 1:3 och Torsby 1:249 som ägs av Torsby samfällighetsförening. Allmän plats föreslås även fortsatt ha enskilt huvudmannaskap med Torsby samfällighet som huvudman. Ingen mark tas i anspråk genom expropriation, och ingen förrättning är nödvändig för fastighetsbildning.

Utställningslokal


Servicecenter, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Öppet: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och fre 08:00–17:00.

Planhandlingar

Se projektets planhandlingar på varmdo.se

Synpunkter

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2019-05-20.

Glöm inte att uppge vilken fastighetsbeteckning och diarenummer (dnr) dina synpunkter avser.

Synpunkterna kan du skicka via e-post eller post till:

varmdo.kommun@varmdo.se

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar