Till kommunens startsida
Charlottendal - startsida

Anbudskriterier

Här hittar du som är intresserad av att lämna anbud till byggnationen av en ny skola i Värmdö, för drift i fristående regi, anbudskriterierna.

Det finns ett utkast på markanvisningsavtal för nedladdning här nedan. Detta avtal är endast ett utkast och kan komma att ändras.

Markanvisningsavtal- UtkastWord

Avtalsservitut

LedningsrättWord

Byggherren/anbudsgivaren skall i anbudet garantera:

 • en byggnation av en skola för årskurserna F-6 med prioritet F-3
 • att skolstart för F-3 ska ske senast vid höstterminens start 2021
 • att möjlighet finns att på sikt kunna etablera en F-9-skola på fastigheten
 • redovisa en överenskommelse mellan byggherren/anbudsgivaren och en fristående skolhuvudman
 • innehålla bekräftelse på tidplan för genomförande där kravet på att verksamheten ska öppnas till höstterminens start 2021 uppfylls

Vidare skall anbudet innehålla redogörelser enligt följande punkter:

Skolbyggnad

Anbudet ska vara ett genomarbetat förslag som bland annat visar byggnadens placering, arkitektur och materialval. Beskriv hur ni övergripande ser på byggnadsvolymer, gestaltningsidéer utifrån funktion och utformning, trafiklösningar, utemiljö på skolgården m.m. (gärna i form av skisser).

Ägande och förvaltning

Presentation av den/de parter som långsiktigt ska äga och förvalta skolbyggnaden. Redovisa även part/parters erfarenhet av ägande och förvaltning av skollokaler,


Fristående skolhuvudman

Presentation av den fristående skolhuvudmannen. Redovisa erfarenheten av att driva F-9 skola. Redovisa ett referensobjekt.


Samverkan

Redovisning av samverkansparter (t.ex. arkitekter, byggentreprenör, förvaltare, fristående skolhuvudman m.fl.). Processupplägg över hur samverkan mellan de parter som ska medverka i projektet och byggherren/anbudsgivaren ska ske.


Finansiell styrka och erfarenhet

Byggherren/anbudsgivaren ska ha sådan finansiell och ekonomisk ställning som krävs för genomförandet av uppdraget. Kommunen kan komma att kontrollera detta via Business Check kreditupplysning. Anbudsgivare med lägre rating än 5 eller motsvarande kan komma att uppmanas att skicka in bevis på företagets kapacitet eller kan komma att få anbudet förkastat. Anbudsgivare som av olika anledningar helt saknar rating, kommer att uppmanas att skicka in bevis på företagets kapacitet. Anbudsgivaren ska även inkomma med max tre referensprojekt som visar på erfarenhet av liknande projekt (gärna med bilder).

 

Idé och koncept i övrigt

En idé eller ett koncept som på ett positivt sätt bidrar till en attraktiv skola. T.ex genom att ta ställning till hållbarhet, samverkan med närmiljön och pedagogisk ute- och innemiljö.

Anbudsinlämning

Anbudet ska lämnas in utifrån följande disposition:

 1. Redovisning av skall-kraven.
 2. Skolbyggnad
 3. Ägande och förvaltning
 4. Fristående skolhuvudman
  1. Presentation av den fristående skolhuvudmannen med erfarenhetsredovisning
  2. Referensobjekt
 5. Samverkan
  1. Redovisning av samverkansparter
  2. Processupplägg över samverkan mellan parterna
 6. Finansiell styrka och erfarenhet
  1. Finansiell styrka
  2. Referensprojekt
 7. Idé och koncept i övrigt


Ert anbud ska ha inkommit till kommunen senast den 25 april 2018 och sänds till:

 

Värmdö kommun
Att: Sofia Vogel
134 81 Gustavsberg

 

Ansökan kan även lämnas in i Värmdö kommuns reception på Skogsbovägen 9-11 senast kl. 17:00 den 25 april 2018. Anbudet ska vara märkt Att: Sofia Vogel.

Samtliga dokument ska inges i pappersform i tre exemplar samt i digital form på USB-minne.

Efter anbudets slutdatum kommer en grupp tjänstemän att göra en utvärdering av inkomna anbud. Det anbud som bäst svarar på punkterna ovan kommer att föreslås kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fattar slutgiltigt beslut den 30 maj 2018.