Till kommunens startsida
Charlottendal - startsida

Detaljplan för skola

Detaljplanen för Charlottendal, Gustavsberg 1:7 mfl vann laga kraft 2003 och en markanvisning beslutas den 30 maj 2018.

Detaljplan

För fastigheten Gustavsberg 1:187, den s.k. ”skoltomten”, gäller detaljplan ”Charlottendal, Gustavsberg 1:7 m fl.”. Detaljplanen vann laga kraft 2003-01-11. Syftet med detaljplanen är att utveckla Charlottendal till ett attraktivt område för utbyggnad av verksamheter och bostäder. Planområdet är beläget söder om Gustavsbergs tätort på bägge sidor om väg 657, Gustavsbergs Allé.

Aktuell fastighet är ca 32 500 kvm och är utlagd som skola och parkering i detaljplanen, se orangemarkerad yta på kartan ovan. Fastigheten belastas, enligt fastighetsregistret, av ledningsrätt för vatten och avlopp samt avtalsservitut för elledning i mark. Ledningsrättens ungefärliga läge är markerad med röd streckad linje, se karta nedan, och påverkar inte storleken på byggrätten.

Ta del av detaljplanen för fastigheten Gustavsberg 1:187

 

Den röda linjen markerar ledningsrätten.

Klicka på bilden för att öppna den i helformat.

 

Avstyckning kommer att ske för att bilda lämplig fastighet för skola F-9. Kommunen ansöker om avstyckning hos lantmäteriet.

I samband med avstyckningen får servitut/gemensamhetsanläggning som behövs för fastighetsbildningens lämplighet bildas. Kommunen betalar förrättningskostnaderna.

Kommunala vägar och VA

Detaljplanen föreskriver kommunalt huvudmannaskap vilket innebär att kommunen kommer att äga och förvalta huvudgator, lokalgator, gång-, cykel- och mopedvägar som ligger på allmän plats. Anläggningar inom kvartersmark utförs och bekostas av byggherren.

Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmänna vatten- och spillvattenledningar för anslutning av fastigheten till det allmänna VA-systemet. Samtliga avgifter för anslutning av vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme, el, tele mm ska erläggas av byggherren. Byggherren kommer inte att behöva betala några gatukostnader för detaljplanen.

Nätstation kan behöva placeras inom kvartersmark och detta måste byggherren i så fall tillåta.

Bebyggelsens utformning och miljö

Bebyggelsen ska följa detaljplanens bestämmelser. Den totala byggnadsarean för hela fastigheten Gustavsberg 1:187 innan avstyckningen skett är 9 000 kvm och byggnationen får ha maximalt tre våningar. Den totala byggnadsarean för F-9 skolan kommer att vara ca 2 500 kvm och den avstyckade fastigheten beräknas vara ca 15 000 kvm. Kommunen kommer att ställa krav på gestaltning och gestaltningshandlingar kommer att biläggas till kommande avtal mellan byggherren och kommunen.

Byggherren ansöker om bygglov och bekostar samtliga bygglovs- och tillståndsavgifter. Byggherren ska även stå för alla saneringskostnader och eventuella fyllningskostnader på den avstyckade fastigheten.

Kommunens riktlinjer för parkeringsplatser och angöringsplatser vid skola ska följas av byggherren och kommer att regleras i kommande avtal mellan byggherren och kommunen.

Här hittar du Värmdö kommuns översiktsplan