Till kommunens startsida
Charlottendal - startsida

Ekonomi

Vi använder drygt 2 miljarder varje år till medborgarservice. Mest pengar går till skolan, omsorg om gamla och personer med funktionsnedsättning.

Värmdös budgetramar

Digital utveckling, ny förskola och kommunalt vatten. Det är några av de satsningar som syns i Värmdös budget för 2018 och de närmsta åren framåt.

Värmdös invånare ska kunna ta del av service och tjänster på ett enklare och mer tillgängligt sätt. Därför fortsätter satsningen på digital agenda – ett arbete som syftar till att förenkla och tydliggöra kommunens tjänster digitalt.

En av Sveriges största miljösatsningar, Värmdös VA-utbyggnad, fortsätter. Cirka 490 miljoner planeras att investeras under den kommande treårsperioden. VA-taxan hålls oförändrad för tredje året i rad och den kommunala skattesatsen fastställs till 19,18 kr för 2018.

Här hittar du budget 2018 i sin helhet.länk till annan webbplats

Fokuserade budgetinsatser

Värmdö kommun fortsätter att växa och det finns stort fokus på framtidens medborgare. Utöver renovering av befintliga skolor så byggs en ny förskola på skoltomten i Charlottendal.

Värmdö fortsätter också att satsa på ungas idrottande. Befintliga konstgräs och grusplaner rustas upp och uppgraderas, och nya planer anläggs under den kommande treårsperioden. Värmdövallens två befintliga konstgräsplaner kommer att rustas upp.

En idrottshall är planerad på skoltomten i Charlottendal.

Tomträtt

Kommunen avser att upplåta den avstyckade fastigheten med tomträtt. När avstyckningen genomförts och vunnit laga kraft kommer ett tomträttsavtal tecknas mellan byggherren och kommunen.

Tomträttsavgälden är 90 kr/ kvm BTA. Denna avgäld kommer att gälla under en första 10-års period och en omreglering av tomträttsavgälden kan därefter ske i det fall att någon part ansöker om detta. Byggnaden får maximalt ha tre våningar och den totala byggnadsarean för F-9 skolan kommer att vara ca 2 500 kvm.


Tomträttsavgälden är baserad på två oberoende värderingar av auktoriserade värderare.

Skolpeng

När det gäller skolan så fördelas resurserna genom peng till ett flertal verksamhetsområden, såväl till enheter i egen regi som till fristående enheter. Pengen är per definition schablonmässig och ska representera en genomsnittskostnad för verksamheten den ska finansiera.

Du hittar mer information i Värmdö kommuns pengbilaga för 2018 här