Till kommunens startsida
Charlottendal - startsida

Elevunderlag

Kommunen, och framför allt Gustavsbergsområdet, är under stark tillväxt. Elevantalet ökar därmed successivt, främst i årskurserna F-3.

Befolkningsprognos

Kommunens folkmängd uppgick vid slutet av 2017 till 43 400 personer. Det innebär att befolkningsökningen under 2017 uppgår till nästan 3%. Befolkningen antas även fortsätta öka som följd av bostadsbyggande. Prognosutvecklingen innebär att utbudet av lokaler för förskola och skola behöver öka. Nedan framgår den prognosticerade utvecklingen för ålderskategorierna 6-16 fram till 2030. Den visar en ökning av antalet elever i F-3 med 870 elever, i 4-6 med 371 elever och i 7-9 med 228 elever fram till 2030.

Elevunderlag grundskola

Befolkningsprognosen anger att det finns cirka 6 300 elever i ålderskategorin 6-15 år som är folkbokförda i kommunen. Värmdö kommun har tio kommunala skolor och fyra fristående skolor i Värmdö kommun. Vid terminsstart hösten 2017 uppgick det totala antalet elever i kommunen till 5 395 stycken. Av dessa elever gick 4 565 stycken i kommunens skolor och 820 stycken i de fristående skolorna.

Totalt gick ca 910 elever i skola utanför kommunen. Av dessa elever gick 725 i en fristående skola, 115 i en kommunalskola, 60 i särskola eller i extern placering och 10 hade utlandsvistelse. Antalet elever som väljer en skola i en annan kommun är fler från och med årskurs 4 och 6.

 

Gustavsbergs skolor

Delområde Gustavsberg har tre kommunala grundskolor; Farstavikens skola (F-9), Munkmoraskolan (F-3) och Ösbyskolan (F-9). Utöver detta finns två stycken fristående skolor; Antistilla skola (F-3) och Skolan LÄR (F-5). De fem skolorna har hösten 2017 cirka 1 920 elever inskrivna.

Merparten av de inskrivna barnen bor i Gustavsbergsområdet, 1 650 stycken. Av övriga inskrivna barn är cirka 30 stycken folkbokförda på Ingarö, cirka 180 på Värmdölandet, cirka 20 på Djurö/Stavsnäs och cirka 40 utanför kommunen.

 


Fullt utnyttjad kapacitet

Gustavsbergsområdet hade i november 2017 cirka 2 340 elever i årskurs F-9 som är folkbokförda i området. Av dessa elever går 1 650 stycken i skola i området, 300 stycken går i skolor i övriga delar av kommunen och 390 stycken går i skolor utanför kommunen. Utpendlingen från området uppgår således till ca 30% (varav ca 17% utanför kommunen). Noteras ska att utpendlingen är marginell i årskurserna F-3.

Befolkningsprognosen visar att antalet elever mot slutet av prognosperioden antas öka till cirka 2 940 elever. Detta innebär en ökning med cirka 600 barn. Den större ökningen sker i årskurs F-3 medan årskurs 4-6 och 7-9 har en mindre ökning.

 

Här ökar barnantalet mest i Gustavsberg

Här ökar barnantalet mest i Gustavsberg


Kapaciteten i de fem skolorna beräknas uppgå till cirka 1975 elever (2 375 elever från 2019 då Farstavikens skola/Kvarnberget är färdigrenoverat). Prognosen visar att kapaciteten för årskurs F-6 är fullt utnyttjad cirka år 2020 varför fler platser behöver finnas att tillgå från det året. För årskurs 7-9 finns det under hela prognosperioden platser att tillgå i och med utbyggnaden av Farstavikens skola/Kvarnberget.