Till kommunens startsida
Charlottendal - startsida

Förstudie för skolverksamheter

Skolan kommer att vara strategiskt placerad till bostadsområden och tillgänglig med gång- och cykelvägar, vägar för biltransporter samt närhet till tänkta busshållplatser.

År 2017 gjordes en förstudie angående hur fastigheten kan användas för skolverksamhet. Förstudien visar hur det kan utformas en skolmiljö för friliggande förskola, F-9 skola, sporthall samt gymnasium inom ramen för fastighetens yta och byggrätt.

Den totala byggnadsarean för skolan kommer att vara ca 2 500 kvm och den avstyckade fastigheten kommer att vara ca 15 000 kvm.

Grundskolan beräknas till ca 750 elever med årskurser F-9. Skolan beräknas uppgå till ca 10 kvm per barn inomhus och 15-25 kvm per barn utomhus. Total bruttoarea beräknas till ca 7 500 kvm.

Ta del av förstudien här

Kommunen bygger förskola och idrottshall

Skolan kommer att vara strategiskt placerad till bostadsområden och tillgänglig med gång- och cykelvägar, vägar för biltransporter samt närhet till tänkta busshållplatser. Norr om Ingarökrysset pågår arbete med ett planprogram med syfte att skapa en effektiv bussbytespunkt, möjliggöra infrastrukturförbättringar samt anlägga infartsparkering inklusive parkering för cykel och moped i anslutning till bussbytespunkten. Detta kommer att göra det enkelt för barn i olika delar av kommunen att ta sig till och från skolan.

Nu pågår projektering för en ny förskola för drift i kommunal regi på fastigheten. Förskolan ska rymma 160 barn och planeras vara färdigställd sommaren 2019.

Kommunen avser också att bygga intilliggande idrottshall som skolan kan hyra in sig i dagtid.

Vy från skolgård

Den planerade förskolan, vy från skolgård.


Bilfri miljö

Fastigheten har idag en varierad, kuperad natur med flera olika landskapstyper och biotoper. Målet är att skapa en bilfri utemiljö för barnen. Vägar, angöring och parkering ska separeras från barnens rörelseflöden och placeras gärna i utkanterna av fastigheten.