Till kommunens startsida
Charlottendal - startsida

Frågor och svar

Här har vi samlat frågor med tillhörande svar som vi tror du som intressent kan ha nytta av.

Frågor och svar

Vi publicerar löpande frågor som ställts till oss via e-post eller telefon och som vi bedömer är av allmänt intresse.

Hur ser kommunen på att byggherren föreslår fler än en skoloperatör?

Varje förslag ska innehålla en byggherre och en skolaktör. En byggherre eller skolaktör kan finnas med i flera anbud. Varje anbud ska redovisa en överenskommelse mellan en byggherre/anbudsgivare och en fristående skolhuvudman.

Förtydliganden kriterier

Skolbyggnad:

Vi ser gärna att ni utgår ifrån förstudiens disposition vid placering av skolbyggnaden. Förslaget ska säkerställa att angivna ytor för lokaler och skolgård är tillräckliga, ca 10 kvm för barn inomhus och 15-25 kvm utomhus. För utemiljön kan även ytor utanför tänkt fastighetsgräns nyttjas.

Fristående skolhuvudman:

Notera särskilt att anbud ska lämnas avseende byggnation och förvaltning av byggnad för skola för årskurserna F-6 med prioritet F-3 som ska starta senast 2021. Målet är att på längre sikt kunna etablera en F-9-skola på fastigheten. Kommunen har emellertid idag inte något behov av ytterligare skolplatser i de högre klasserna.


Samverkan:

Beskriv gärna vilka projekt ni tidigare har jobbat ihop med avseende de parter som ska medverka.


Finansiell styrka och erfarenhet:

Antalet referensprojekt får vara maximalt tre stycken.


Hur kommer utvärderingen att gå till? Hur kommer kriterierna att viktas?

Efter anbudets slutdatum kommer en grupp tjänstemän att göra en utvärdering av inkomna anbud. Det anbud som bäst svarar på anbudskriterierna kommer att föreslås för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fattar slutgiltigt beslut den 30 maj 2018.

För att kunna bedriva skolverksamhet fr.o.m. höstterminen 2021 behöver idrottshallen stå klar till dess. Kan kommunen garantera detta?

En ny idrottshall på skoltomten i Charlottendal är utpekad i kommunens lokalplan. Formellt behandlas ärendet om en ny idrottshall i kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2019 som kommer att tas hösten 2018.

Går det att starta skolan tidigare än 2021?

Ja, det går bra.

Kommer gymnasieskolan att byggas?

I nuläget finns det inga planer i närtid att bygga en gymnasieskola. Förstudien visar endast att det finns en möjlighet att bygga en gymnasieskola utifrån byggrätten.

Hur har ni beräknat tomträttsavgälden?

Två oberoende värderingar av auktoriserade värderare har utförts. De två värderingsbedömningarna indikerar ett markvärde på 2 000 respektive 2 500 kr/ kvm BTA. Medelvärdet av dessa motsvarar 2 250 kr/ kvm BTA, vilket också är värdet kommunen utgår ifrån för att räkna fram aktuell tomträttsavgäld. Med en avgäldsränta på 4% blir den årliga tomträttsavgälden 90 kr/ kvm BTA.

 

Finns det ett utkast på markanvisningsavtal?

Ja, under fliken Anbudskriterier ligger ett utkast på markanvisningsavtal som kan komma att ändras.