Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida

Kvarnbergsterrassen

Kvarnbergets norrsluttning bjuder en sällsynt möjlighet att skapa nya värden i Gustavsberg, med sin spännande topografi mittemot samhällets ”vardagsrum” – parken.

Fabrikens historia ska fortfarande vara avläsbar för nya invånare och besökare. Omvandlingen ska göra stadsdelen till en integrerad del av centrala Gustavsberg med en stärkt koppling mot centrum.

Status i planarbete

Detaljplanearbetet beräknas återupptas kvartal 1, 2018.

Planhandlingar

Planhandlingar Kvarnbergsterrassen

Markanvisningstävling

Markanvisningstävlingen för Kvarnbergsterrassen genomfördes mellan den 16 juni och 2 oktober 2017. Gestaltning har varit i stort fokus och inkomna anbud har utvärderats och poängsatts utifrån tre teman; social och ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet samt gestaltning. Vinnande anbud blev Oscar Properties, se pressmeddelandelänk till annan webbplats. Markanvisningen innebär att bostadsbebyggelse med hög kvalité i ett centralt läge med goda kommunikationer skapas.

Det vinnande anbudet innehåller sju fristående flerbostadshus och fyra mindre stadsvillor. Flerbostadshusen placeras längs med den nya sträckningen av Gustavsbergs allé och byggnadernas utformning med lokaler i bottenplan skapar ett tydligt, sammanhållet och trevligt stråk mellan Gustavsbergs centrum och hamnen.

Illustration Kvarnbergsterrassen

Byggnadsvolymerna är nedtonade i volym och färgskala och flerbostadshusen utförs med fasader i glaserat tegel i dova färger och omsorgsfullt utformade detaljer så som smidesräcken och fönsteromfattningar i sten. Bostadshusen håller en enhetlig enkel front mot Stadsparken samtidigt som byggnaderna är varierade och känns exklusiva tack vare intressanta materialval och detaljer. 

Illustration Kvarnbersterrassen

Stadsvillorna placeras längs den föreslagna förlängningen av Algatan upp till Farstavikens skola. I Kvarnbergets sluttning planeras även flera gångstråk och mötesplatser för att tillgängliggöra platsen.

Anbudet innehåller en varierad bostadsbebyggelse med en blandning av små och stora lägenheter och minst 750 kvm bruttoarea kommer att användas för lokaler i bottenplan mot Stadsparken med möjlighet till handel, service och kontor som bidrar till en levande gatumiljö.

Illustration Kvarnbergsterrassen

Anbudet håller en bra balans mellan stadsmässighet och bibehållen natur. En stor del av naturmarken sparas och tillåts ta plats mellan byggnaderna vilket möjliggör fortsatta ekologiska spridningssamband. Anbudet innehåller även urbana kvalitéer med platsbildningar i form av torgytor mellan flerbostadshusen med möjlighet till möten samt lokaler i markplan.

Illustration Kvarnbergsterrassen

Den föreslagna bebyggelsen anpassas till landskapet, intilliggande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och naturmiljön samtidigt som byggnaderna förser Kvarnbergets norrsluttning med nya värden och målpunkter.


Preliminär tidplan för projektet

Kvartal två–tre, 2017 Markanvisningstävling

Kvartal ett, 2018 Planarbete återupptas

Kvartal fyra, 2018 Samråd

Kvartal två, 2019 Granskning

Kvartal fyra, 2020 Antagande

Bakgrund

2008 antog kommunstyrelsen ett start-PM för området. Förslaget till detaljplan för Kvarnbergsterrassen var ute på samråd under våren 2011. I januari 2012 beslutade kommunstyrelsen att anvisa marken på Kvarnbergets norra sluttning. I slutet av 2012 konstaterades dock att den trafiklösning som legat till grund för detaljplanen för Kvarnbergsterrassen skulle innebära stora köbildningar med dålig framkomlighet för bussar som följd. Detaljplanearbetet inväntade därför utredningar om andra trafiklösningar.

Nytt start-PM för Kvarnbergsterrassen antogs av kommunstyrelsens planutskott 2015-03-25. En ny trafikprincip ”Stadsgatunätet” antogs 2015 och den innebar också stora förändringar i förutsättningarna för bebyggelsestrukturen och parken. I och med de nya förutsättningarna och att det tidigare markanvisningsavtalet upphörde, föreslås en ny markanvisningstävling där gestaltningen ska vara i stort fokus.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta Emilie Hellström via kontaktcenter
08-570 470 00 eller mejla emilie.hellstrom@varmdo.se

Nyheter

Process

Startskede

Start-PM för Kvarbergsterrassen godkändes 2015-03-25 i kommunstyrelsens planutskott § 29.

Samråd

Samråd har ännu inte skett.

Utställning

Utställning har ännu inte skett.

Antagen

Antagning har ännu inte skett.

Laga kraft

Laga kraft har ännu inte skett.

Genomförande

Genomförande har ännu inte skett.