Till kommunens startsida
Fågelviks skola - startsida

Kvarnbergsterrassen

Illustration Kvarnbergsterrassen

Kvarnbergets norrsluttning bjuder en sällsynt möjlighet att skapa nya värden i Gustavsberg, med sin spännande topografi mittemot samhällets ”vardagsrum” – parken.

Status i planarbete

Detaljplanearbetet beräknas återupptas kvartal 1, 2018.

Markanvisningstävling

Inlämningstiden för Kvarnbergsterrassens markanvisningstävlingen har gått ut. Sista dag för inlämning av anbud var 2 oktober. Vinnande anbud presenteras tidigast 28 november.

 

Preliminär tidplan för projektet

Kvartal två–tre, 2017 Markanvisningstävling

Kvartal ett, 2018 Planarbete återupptas

Kvartal fyra, 2018 Samråd

Kvartal två, 2019 Granskning

Kvartal fyra, 2020 Antagande

 

Bakgrund

2008 antog kommunstyrelsen ett start-PM för området. Förslaget till detaljplan för Kvarnbergsterrassen var ute på samråd under våren 2011. I januari 2012 beslutade kommunstyrelsen att anvisa marken på Kvarnbergets norra sluttning. I slutet av 2012 konstaterades dock att den trafiklösning som legat till grund för detaljplanen för Kvarnbergsterrassen skulle innebära stora köbildningar med dålig framkomlighet för bussar som följd. Detaljplanearbetet inväntade därför utredningar om andra trafiklösningar.

Nytt start-PM för Kvarnbergsterrassen antogs av kommunstyrelsens planutskott 2015-03-25. En ny trafikprincip ”Stadsgatunätet” antogs 2015 och den innebar också stora förändringar i förutsättningarna för bebyggelsestrukturen och parken. I och med de nya förutsättningarna och att det tidigare markanvisningsavtalet upphörde, föreslås en ny markanvisningstävling där gestaltningen ska vara i stort fokus.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta Emilie Hellström via kontaktcenter
08-570 470 00 eller mejla emilie.hellstrom@varmdo.se

Senast publicerad: 2017-11-15

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation

Dokument