Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida
Talande webbLyssna

Parallella arkitektuppdrag

Översiktsbild av Mandaworks/Adept

Värmdö kommun har genomfört en offentlig upphandling av arkitekter för parallella arkitektuppdrag gällande Gustavsberg. Parallella arkitektuppdrag är slutfört.

Vill du läsa mera om vad medborgarna tyckte om förslagen?

Ladda ner sammanställning för medborgardialog >>

Vill du läsa om hur arbetet ska fortskrida för respektive område?

Ladda ner handlingsplan >>

De fyra arkitektkontor som valts ut att arbeta med parallella arkitektuppdrag Gustavsberg är CF Møller/Tredje Natur, Kod Arkitekter/ Landskapslaget, Mandaworks/Adept och White arkitekter. Deras uppdrag har varit att utarbeta gestaltningsförslag för de centrala delarna i Gustavsberg. Uppdraget skedde i form av parallella arkitektuppdrag uppdelat i två arbetsperioder:

Uppdragsperiod 1

Varje kontor utformade övergripande gestaltningsförslag för hela uppdragsområdet.

Se tidigare visualiseringsbilder från respektive arkitektkontor >>

Uppdragsperiod 2

Varje kontor arbetade fördjupat i varsitt specifikt delområde och undersökte möjlig exploateringsnivå.

Nu har resultaten för hela uppdragsperioden presenterats, ta del av förslagen nedan.

Förslagen

Centrum – CF Møller/Tredje Natur

CF Møller/Tredje Natur förslag till plan för Gustavsbergs centrum bygger på en förbättring av de befintliga naturliga och topografiska och kulturella tillgångarna i Gustavsberg samt att skapa en mångsidig, men rationell stadsstruktur. Bebyggelsestrukturen skapar en blandad stadsbild utan baksidor och med många gemensamma ytor. Den upplösta strukturen relaterar till historien genom att skapa en samtida tolkning av Gustavsbergs brukskaraktär. CF Møller/Tredje Natur har också en tanke om att låta vattnets forna väg i dalgången leda vägen genom en serie offentliga rum kring öppna dagvattenlösningar. Genom centrum finns ett gångstråk där biltrafik är begränsad och trafiken leds istället på Blekängsvägen och en gata öster om centrum, vid idrottsområdet. Handel integreras med bostäder och kontor i centrum och bostäder integreras med en högstadieskola.

Markplan formas av landskap, byggnadsfunktion, topografi och befintliga cirkulationsmönster. De övre våningarna trappar ner mot centrum för att skapa ett ljust och luftigt stadsrum i hjärtat av Gustavsbergs centrum. Bebyggelsens skala, höjd och densitet ökar runt kanterna. Olika kvarter har olika kvartersidentiteter och byggnaderna har genomgående träfasader med varierande uttryck.
Visualiseringsbilder från CF Møller/Tredje Natur >>

Stadsparken - White arkitekter

Whites förslag knyter ihop bruksorten Gustavsbergs centrum med hamnen, genom en sekvens av offentliga rum. De föreslår en stegvis process för utvecklingen där det första steget är att utveckla miljön kring Stadsparken. Centrum knyts ihop med omgivningen genom att nya och befintliga stråk kopplas ihop genom park och torg. De omgivande gatorna blir platser för möten med generösa trottoarer och med en bebyggelse som återtar bruksortens skala.

I hjärtat av centrum finns Stadsparken med plats för aktiviteter och vila. Församlingshemmet föreslås i en glaspaviljong i parkens östra del, som rymmer service för resande och plats för restaurang och café med uteservering i sydväst med utblickar mot vattnet och hamnen. Runda huset, med Runda Torget som omstigning för bussresenärer, blir det nav kring vilket resandet sker. Här finns plats för café, turistinformation, servicehandel och resefunktioner.

Kring Vintertorget föreslås vardagshandeln inrymmas. Gustavsbergsteaterns framsida med foajé vänder sig mot torget och kring de uppväxta ekarna finns uteserveringar. Vid hamnen skapas plats för vistelse på sydvästvända trädäck, med uteservering, båtuthyrning och kulturevenemang.

Visualiseringsbilder från White arkitekter >>

Vattentornsberget – Mandaworks/Adept

Mandaworks och Adepts förslag för Vattentornsberget bygger på att behålla sammanhängande natur med höga naturvärden medan flackare delar bebyggs med bostäder och ett särskilt boende. Även befintliga vägar utnyttjas, bevaras och anpassas. Exploateringsgraden i området har ökat men tar samtidigt stor hänsyn till miljön och att det ska kunna tillskapas bra och trygga stråk mellan centrum och Munkmora. Den föreslagna bostadsbebyggelsen i norr formar nya gemensamma gårdar med befintlig lamellbebyggelse i Munkmora. Tomterna skär sig in i berget och skapar underjordiska parkeringsgarage. Varje kvarter består av flera byggnader med varierande höjder och volymer där varje byggnad anpassas till närmiljö och orientering.
Visualiseringsbilder från Mandaworks/Adept >>

Kråkberget – Kod arkitekter/ Landskapslaget

Kod arkitekter/ Landskapslaget har i sitt förslag för Kråkberget undersökt placeringar av bostäder styrda av topografi och höga naturvärden. Ett utav deras motton har varit: ”Bygg rätt, bygg tätt – spara natur”. Förslaget handlar till lika stora delar om att läka landskapet som att bygga ihop staden. De föreslår två typer av bebyggelse; Kråkbyn och Skogsbyn där den senare består av mindre huskroppar utplacerade i terrängen. Kråkbyn består av flerbostadshus placerade så att siktlinjer upp mot Kråkberget bevaras och skärgårdsgatan befolkas. Deras förslag för Kråkberget innehåller även idéer om hur bostäder och bostadsgårdar kan tillhandahålla ekosystemtjänster genom bostadsgårdar inspirerade av naturliga biotoper med ekologiska kvaliteter och dagvattenhantering.
Visualiseringsbilder från Kod arkitekter/Landskapslaget >>

Vad händer härnäst

Parallella arkitektuppdrag presenterades i kommunstyrelsens planutskott den 18 maj. Nu har arbetet påbörjats med att ta fram en handlingsplan som ska innehålla tidplan och budget samt utgöra underlag för politiska beslut och därmed styra detaljplanarbetet.

Utställning i Runda huset under sommaren

Arkitektkontorens förslag ställs ut i Runda huset, plan 4, i Gustavsberg. Utställningen pågår under hela sommaren och är tillgänglig under bibliotekets öppettider.

Medborgardialog 4 juni

Den 4 juni hölls en medborgardialog där arkitektkontoren själva fick presentera sina förslag. Medborgarna som deltog hade möjlighet att ställa frågor och komma med förslag och synpunkter.

Läs mer om medborgardialogen här >>

Detaljplanearbete hösten 2016

Resultatet av parallella uppdrag kommer att ligga till grund för det kommande detaljplanearbetet och utgöra inspirationsunderlag för stadsutvecklingen i Gustavsberg.

Flygbild Gustavsbergs centrum

Resultatet av arkitektkontorens arbete ligger till grund för kommande detaljplanearbete.

Senast publicerad: 2019-01-10

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation