Till kommunens startsida
Fågelviks skola - startsida

Trafikutveckling

Flicka med cykelhjälm på cykel

Den nya bebyggelsen i Gustavsberg ligger centralt och nära kollektivtrafik med hög turtäthet. En uttalad ambition med utformningen av centrala Gustavsberg är att väsentligt underlätta och förbättra förutsättningarna för fotgängare och cyklister. Kollektivtrafiken ska bli ett lockande och realistiskt alternativ till bilen.

Trafikprincipen för Gustavsbergs centrum antogs 2015-03-25 av kommunstyrelsens planutskott. Läs mer om det antagna stadsgatunätet nedan och under Handlingar i Gustavsbergsprojektet i högerspalten. 

Ny parkeringsnorm antagen

Bilparkering är en viktig fråga för boende i Gustavsberg och de som planerar att bosätta sig i området. I Gustavsberg är parkeringsnormen 8 platser per 1000 kvm BTA. Många oroar sig för att det är för lite. Vi frågade Sofia Vogel, projektledare för Gustavsbergsprojektet om hur de faktiska planerna ser ut för bilburna.

Politikerna har antagit en parkeringsnorm som medger 8 parkeringsplatser per 1000 kvm BTA. Tidigare hade Gustavsbergsprojektet en parkeringsnorm på 0,8 parkeringsplatser per lägenhet men denna beräkningsmodell tog inte hänsyn till att efterfrågan på parkeringsplatser varierar med hänsyn till lägenheternas storlek. Därför antog politikerna en ny parkeringsnorm som bland annat underlättar byggnationen för små lägenheter så att hyresnivåerna för dessa blir rimliga.

- Nu har vi chansen att främja en bra infrastruktur och kollektivtrafik genom att bland annat planera bra gång- och cykelvägar med cykelparkeringar. Genom en bra stadsplanering där alla viktiga samhällsfunktioner så som förskola, handel med mera finns nära bostäderna kommer medborgarna inte behöver bilen i samma utsträckning, berättar Sofia Vogel.

Läs hela artikeln härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stadsgatunätet

Stadsgatunätet


Stadsgatunätet bedöms ha flest fördelar och störst potential att klara framtidens trafikbehov. Stadsgatunätet innebär att trafiken silas genom fler gator och trafiknoder. Gustavsbergsvägen som nu heter Gustavsbergs allé, dras in mot Kvarnberget, Värmdögatan öppnas och en ny gata genom centrum anläggs.

Denna trafiklösning fördelar trafiken på flera korsningar och gator i Gustavsbergs centrum. Genom att fördela trafiken kan storleken på korsningar och gator hållas nere. Trafiken klaras med korsningar i enkelt utförande. Med detta alternativ kan den planerade stadsparken mellan Farstaviken och Centrum utökas med ca 30 %.

Det innebär att de politiskt uppställda visionerna för parken kan uppnås genom att mer utrymme ges för olika funktioner och mötesplatser. Stadsgatunätet kan med fördel byggas ut i etapper där gatan i centrum skulle kunna anläggas först när området norr om centrum exploateras.

Stadsgatunätet kommer att utgöras av ett trafiksystem som sprider trafiken på flera olika gator och korsningspunkter, vilket skapar flexibilitet och ett hållbart trafiksystem även för framtidens trafikflöden. Stadsgatunätet består av att:

  • Gustavsbergs allé förläggs så nära Kvarnberget som möjligt (ungefär i Bagarvägens nuvarande sträckning) och ansluter till Skärgårdsvägen med en ny cirkulation vid dagens bussterminal. Bussterminalen blir då kortare och byggs om för att åstadkomma en trevlig miljö.
  • Gamla Skärgårdsvägen möter Gustavsbergs allé med en ny cirkulationsplats. Dagens gata mellan kyrkan och Blomkulan behålls därmed men byggs om för att skapa en lugn trafikmiljö och en naturlig övergång från stadsparken ner mot gångstråken runt Farstavikens båda sidor.
  • Skärgårdsvägen förbi Gustavsbergs centrum stängs av för trafik och ger plats åt en ombyggd bussterminal.
  • Den idag stängda Värmdögatan öppnas för trafik.
  • En ny parallell gata till Blekängsvägen anläggs genom Gustavsbergs centrum. Denna gata kan beskrivas som en förlängning av Gustavsbergs allé som då korsar Skärgårdsvägen och fortsätter upp till Aspviksvägen.

Trafikstörningar i Värmdö

För aktuella trafikstörningar i Värmdö läs mer under Trafik och vägar

Bakgrund

I slutet av 2012 konstaterades att den trafiklösning som legat till grund för detaljplanerna i Gustavsberg skulle innebära stora köbildningar med dålig framkomlighet för bussar som följd. Under 2013 tog kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott ett inriktningsbeslut om att Gustavsbergsvägen mellan Farstaviken och centrum skulle dras in mot Kvarnberget samt att Värmdögatan åter skulle öppnas för trafik mot centrum.

Genom detta beslut antogs största delen av Stadsgatunätet, den nya gatan genom centrum är den enda gatusträckning som inte är politiskt beslutad. Många trafiklösningar har studerats inom ramen för Gustavsbergsprojektet och för att komma vidare i arbetet krävdes ett beslut för en trafikprincip. Stadsgatunätet förordnades då trafiklösningen bedöms ha flest fördelar och störst potential att klara framtidens trafikbehov.

Kontakta

Har du frågor kontakta projektledare Sofia Vogel via kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller mejla sofia.vogel@varmdo.se.

Senast publicerad: 2017-06-05

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation