Tyck till

 

Parkeringsmöjligheter i Gustavsberg

Parkeringsskylt

Behovet och planeringen för bilparkering är en viktig fråga nu och i kommande områden inom Gustavsbergsprojektet. Enligt miljömålen ska hälften av de som bor eller arbetar i centrala Gustavsberg åka kollektivt, cykla eller gå år 2030.

För att det ska vara möjligt kommer det krävas en väl fungerande infrastruktur där en viktig del är en tydlig strategi för parkering. En väl avvägd parkeringsnorm för bostäder och verksamheter kan på sikt bidra till att minska bilinnehavet och utveckla tätortens attraktivitet och tillgänglighet.

Inom Gustavsbergsprojektet finns möjligheter att främja en bra infrastruktur och kollektivtrafik som styr mot ett mer hållbart resande. Genom att bland annat planera för bra gång- och cykelvägar samt att alla viktiga samhällsfunktioner så som skola, förskola och handel finns nära bostäderna kan behovet av att använda bil i vardagen minska.

Parkering i Porslinskvarteren

Kommunen får många frågor och synpunkter angående parkering i Porslinskvarteren. I Porslinskvarteren och Gustavsbergsprojektet är den antagna parkeringsnormen för bostäder 8 parkeringsplatser per 1 000 kvm bruttoarea (BTA). Det innebär att för varje 1 000 kvadratmeter bostadsyta som byggs behöver byggherren iordningställa minst 8 parkeringsplatser. För att exempelvis bygga 10 stycken lägenheter om 100 kvm ställs ett minimumkrav om 8 parkeringsplatser till lägenheterna. Om lägenhetsstorleken däremot är mindre innebär det färre antal parkeringsplatser per lägenhet.

Tidigare hade Gustavsbergsprojektet en parkeringsnorm på 0,8 parkeringsplatser per lägenhet men denna beräkningsmodell tog inte hänsyn till att efterfrågan på parkeringsplatser varierar med lägenheternas storlek, därför antog politikerna den nu gällande parkeringsnormen.

Kommunen har inga egna kvarter eller parkeringsfastigheter inom Porslinskvarteren. Parkering för bostäderna i Porslinskvarteren ska lösas av byggherrarna/bostadsrättsföreningarna inom deras egna fastigheter. Kommunen bevakar dock att de uppfyller den beslutade parkeringsnormen.

Den parkering som kommer finnas på allmän plats i Porslinskvarteren och som kommunen kommer råda över blir kantstensparkering utmed lokalgatorna, totalt planeras för cirka 90 sådana parkeringsplatser som bland annat kan användas för besöksparkering.

I Porslinskvarteren byggs även ett större gemensamt garage som när det är färdigställt kommer rymma cirka 530 platser. Första delen av garaget öppnades hösten 2017 och omfattar cirka 180 platser och hela garaget planeras vara färdigställt fjärde kvartalet 2018. Garaget är i första hand till för boende i Ikanos och Blå Ekens kvarter samt för kommunens hyresgäster med verksamheter i hamnen. Kommunens hyresgäster som har verksamheter i hamnen och som är intresserade av tillgång till en plats i garaget hänvisas till kontakt med kommunens fastighetsenhet.

Mot en flexibel parkeringsnorm

Dagens parkeringsnorm på 8 platser per 1 000 kvm BTA har i praktiken inneburit få parkeringsplatser per lägenhet i Porslinskvarteren där det har byggts många små lägenheter. För att bättre anpassa parkeringsnormen efter områdets behov av parkeringsplatser samt antagna miljömål arbetar kommunen med att ta fram en ny flexibel parkeringsnorm.

Inom arbetet för en ny flexibel parkeringsnorm inom Gustavsbergsprojektet tittar kommunen på mobilitetsåtgärder som syftar till att minska bilinnehavet och bilanvändandet hos de boende i ett område. Mobilitetsåtgärder innefattar exempelvis bilpool i anslutning till bostäder och gratis kollektivtrafikkort för de boende under en viss period.

Den flexibla parkeringsnormen föreslås omfatta alla områden i Gustavsbergsprojektet där detaljplanen ännu inte vunnit laga kraft. De byggherrar som bygger inom ett område med lagakraftvunnen detaljplan, exempelvis i Porslinskvarteren, bestämmer själva om de vill använda den flexibla parkeringsnormen. Det är inget som kan vara tvingande för dessa byggherrar eftersom kommunen redan reglerat deras parkeringstal i gällande avtal.

Många kommuner arbetar efter liknande modeller och de mobilitetsåtgärder som införs gynnar de boende. En parkeringsnorm som syftar till att minska bilinnehavet och bilanvändandet kommer att gynna både boende, verksamheterna, byggherrar och kommunen jämfört med en parkeringsnorm som enbart bygger på ett minskat antal parkeringsplatser.

Gustavsbergs centrum

En viktig fråga i kommande detaljplanearbete är att bedöma behovet av antal parkeringsplatser för verksamheter inom området. En övergripande målsättning är att samutnyttja parkeringsplatserna på de områden där samordningsvinster finns. Att anlägga parkeringar är utrymmeskrävande och dyrt varför ett mer effektivt utnyttjande bör eftersträvas. I Gustavsbergs centrum kommer det främst att finnas parkeringsplatser för centrumverksamhet och boende. Parkering för idrottsutövare och infartsparkering studeras inom ramen för detaljplanearbetet. Det planeras för parkeringshus samt besök- och centrumparkering längs med gatorna i området.

Gustavsbergs hamn

Den största andelen av parkeringsytorna som finns i Gustavsbergs hamn förvaltas av Gustavsbergs hamns samfällighetsförening. Platserna i anslutning till Vårdcentralen ägs och förvaltas av fastighetsägaren Hamngallerian i Gustavsberg AB. Parkeringsplatserna i hamnen är till för verksamheterna och de boende i hamnen. På längre sikt kan det eventuellt bli aktuellt med en detaljplaneändring för Gustavsberg hamn där parkeringsbehovet blir en viktig fråga att hantera.

Kartbild på parkering Gurstavsbergs hamn

Förvaltning av parkeringsytor i Gustavsbergs hamn. Klicka på bilden på att förstora den.


Infartsparkeringar

De tillfälliga parkeringsplatserna och infartsparkeringarna på Bagarvägen kommer att fasas ut i takt med att området byggs ut. Parkeringsplatserna planeras att ersättas med infartsparkeringsplatser i parkeringshus.

Läs mer här om beslut om parkeringsplatser

Dagens parkeringsplatser per område i Gustavsberg med omnejd:

  • Charlottendal, 290 platser, 12 h, utan p-skiva även utanför 23-05
  • Gustavsberg Bagarvägen, 74 platser, 16 h
  • Gustavsbergs centrum, 185 platser, 16 h p-skiva
  • Ingarö Pilhamn, 90 platser, 14 h
  • Mölnvik vid ICA, 103 platser, 14 h, p-skiva mån-fre
  • Mölnvik södra, 50 platser, 14 h, p-skiva mån-fre
  • Östra Ekedal, 20 platser, oreglerat


Senast publicerad: 2018-01-16

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation