Sommarvandringar i Värmdö

Vita blommor svallar över ett trästaket.

Kom med på inspirerande sommarvandringar i Värmdö! Du får en guidad vandring utifrån olika teman och ett unikt tillfälle att uppleva olika epoker och miljöer i Värmdö och Gustavsberg.

Torsdag 2 juni kl 17:30

Eriksbergsskogen/Hamnskogen på Djurö

Eriksbergsskogen har höga naturvärden, både i ett kommunalt och regionalt perspektiv. Skyddsvärda och ovanliga arter som observerats i området är exempelvis mindre hackspett och kungsfågel. En hägerkoloni häckar i området och det finns 20-tal bon som nyttjas varje vår. I naturreservatet finns även kulturhistoriska lämningar och fornlämningar och som delvis är spår av Djurö hamn, den Örlogshamn som fanns här mellan ca 1450 – 1700.

Samlingsplats: Vid Korsningen Sörbyvägen/Eriksbergsvägen

Pris: 80 kr

Betalning: På plats kan du endast betala med kort. Kontant förköp kan göras på kommunhuset och biblioteken i Gustavsberg eller Djurö under ordinarie öppettider.

Ciceroner: Kommunekolog Ann Hagström och kulturgeograf Susanna Eschricht

Arrangör: Värmdö kommun, kultur- och fritidsenheten.

 

Onsdagen den 8 juni kl 18:00-19:30

Konsten i Kommunhuset

När det nya kommunhuset, ritat av arkitekten Karin Frosterud, White Arkitekter, byggdes i Skogsbo, tillämpade kommunen regeln att 1 % av kostnaden skulle gå till konstnärlig utsmyckning.

Uppdraget att välja konstnärer och verk föll på Björn Springfeldt, tidigare chef för Moderna Museet, som valde teman som barnet, Gustavsbergs historia och en hyllning till det demokratiska arbetet för den fasta konsten.

Han har vidare fört in konst på alla arbetsplatser, vilket gör huset speciellt bland svenska kommunhus.

Varmt välkomna!

Samlingsplats: Vid skulpturen av den lilla flickan vid entrén till kommunhuset

Pris: 80 kr

Betalning: På plats kan du endast betala med kort. Kontant förköp kan göras på kommunhuset och biblioteken i Gustavsberg eller Djurö under ordinarie öppettider.

Ciceron: Björn Springfeldt, fd chef på Moderna Muséet

Arrangör: Värmdö kommun, kultur- och fritidsenheten.

 

Torsdag den 16 juni kl. 18:00

DET GRÖNA KULTURLANDSKAPET – Farsta gravkullar och Ebbalund

Ebbalund och Farsta gravkullar är två av Gustavsbergs grönområden som ska skyddas och skötas för att deras höga naturvärden ska bevaras. Ebbalund är ett skogbeklätt höjdparti nordost om centrum och gravkullarna är en mer öppen äldre hagmark med kulturhistoriska lämningar söder om Kattholmen. Områdena utgör viktiga miljöer för flora och fauna och tillför närboende betydande skönhetsvärden, plats för rekreation, återhämning och naturlek. Marken har varit hävdad vilket har lett till stora biologiska, kulturhistoriska och sociala värden. Följ med en ekolog och landskapsarkitekt på en guidning som berättar om kommunens utvecklingsarbete av natur- och kulturvärdena, hur de kan tas om hand och utvecklas genom skötsel och skydd. Vandringen går i kuperad terräng.

Samlingsplats: Vid Gustavsbergs Porslinsmuseum, Odelbergs väg 5B

Pris: 80 kr

Betalning: På plats kan du endast betala med kort. Kontant förköp kan göras på kommunhuset och biblioteken i Gustavsberg eller Djurö under ordinarie öppettider.

Ciceron: Anna Enberg

Arrangör: Värmdö kommun, kultur- och fritidsenheten.

 

Onsdag 29 juni kl. 19:00-20:30

Gustavsbergs norra bruksgator

Vandring i gamla Gustavsberg vid kyrkan, med bruksgator från 1870-talet och framåt. Miljön kännetecknas av hus i raka led, snickarglädje, ståtliga trädalléer och prunkande trädgårdar. Området ritades av Magnus Isaeus, en av tidens ledande arkitekter. Husen byggdes för porslinsfabrikens förmän och yrkesskickliga anställda. Den förnäma Grindstugatan fick därför heta Herrskapsgatan i folkmun. Husen klarade sig undan efterkrigstidens rivningsvåg och har sedan dess hört till det bästa Gustavsberg har att visa upp av genuin bruksbebyggelse.

Samling vid Gustavsbergs Porslinsmuseum, Odelbergs väg 5B

Pris: 80 kr

Betalning: På plats kan du endast betala med kort. Kontant förköp kan göras på kommunhuset och biblioteken i Gustavsberg eller Djurö under ordinarie öppettider.

Ciceron: Johan Aspfors, Kulturmiljöhandläggare Länsstyrelsen.

Arrangör: Värmdö kommun, kultur- och fritidsenheten.

 

Söndagen den 10 juli kl 10-16

Strindberg på Runmarö

”… allt under det jag rustar till en dikt om Silfverträsket…”

Strindberg återkom för några år 1889 till Sverige och tillbringade tre somrar på Runmarö. Vistelserna präglades av skilsmässan från första hustrun och oron för barnen men också av experiment, fantasifulla teorier och arbetslust.

Samlingsplats: Långvik brygga, Runmarö, när båten från Stavsnäs anlänt ca kl. 10.00.

Pris: 100 kr betalas kontant på plats (reskostnader ej medräknade).

Medtag matsäck.

Ciceron: Anita Persson.

För mer info: anita_s_persson@hotmail.com eller 0702-74 67 11

Arrangör: Runmarö Hembygdsförening

Tisdagen den 16 augusti kl 18-20

Järnåldersgravfältet vid Säby (bild B – foto: kulturenheten)

Säbygravfältet på Ingarö är skärgårdens största järnåldersgravfält med drygt 150 gravar. Det ligger i en gles tallskog strax väster om nuvarande Säby gård. På gravfältet finns en storhög med en diameter på 20 meter och flera s.k. treuddar. Storhögen bör vara en hövdingagrav efter en hövding som bodde på gården under vikingatiden. Då stod Östersjöns vatten högre och Säbyvikens vatten gick fram till gården. Namnet Säby betyder byn/gården vid sjön. Omedelbart öster om gravfältet finns husgrunder bevarade efter den förhistoriska och medeltida gårdsbebyggelsen. I närheten av bytomten finns flera övergivna s.k. fossila åkrar och en ca 100 meter lång hålväg.

Samlingsplats: vid informationsskylten på parkeringen. Busshållplts kulla gårdsväg, Björkviksvägen. Begränsade parkeringsmöjligheter.

Pris: 80 kr

Betalning: På plats kan du endast betala med kort. Kontant förköp kan göras på kommunhuset och biblioteken i Gustavsberg eller Djurö under ordinarie öppettider.

Ciceron: Gabriele Prenzlau-Enander

Arrangör: Värmdö kommun, kultur- och fritidsenheten.

 

Torsdagen den 18 augusti kl 18-20

Gustavsbergs fabriksområde

Gustavsbergs porslinsfabrik grundades 1825. Fabriksanläggningen ligger kvar på samma plats sedan starten och erbjuder idag ett brett spektrum av byggnader från verksamhetens 170-åriga historia. Många av husen är ganska anonyma och utan ursprungligt innehåll. På vandringen lyft de fram ur historiens dunkel och sätts in i ett industri- och arkitekturhistoriskt sammanhang.

Samlingsplats: Vid vattenhjulet, hörnet Gustavsbergsvägen/Chamottevägen

Pris: 80 kr

Betalning: På plats kan du endast betala med kort. Kontant förköp kan göras på kommunhuset och biblioteken i Gustavsberg eller Djurö under ordinarie öppettider.

Ciceron: Lena Gullmert, fd kulturchef Värmdö kommun.

Arrangör: Värmdö kommun, kultur- och fritidsenheten.


 

Onsdag 24 augusti kl. 19:00-20:30

Höjdhagen och Lugnet – funkis i norra Gustavsberg

I norra Gustavsberg ligger Höjdhagen och Lugnet, två bostadsområden som speglar brukssamhällets utveckling 1938-1955. Bebyggelsen ritades av arkitekten Olof Thunström, även kallad Thun-Olle. Olof Thunström (1896-1962) räknas till funktionalismens pionjärer i Sverige. Vandringen börjar i området Höjdhagen med säregna enfamiljshus från 1938-42 som hör till hans mer uppmärksammade gustavsbergsverk. Men även Lugnet representerar folkhemsfunkis av bästa märke. I områdena finns också en äldre historia med bl. a. sekelgammal bostadsbebyggelse, som tack vare Thun-Olles tidiga bevarandeinsatser undgick efterkrigstidens rivningsvåg.

Samlingsplats: Ekedalsskolans gård, Höjdhagsvägen

Pris: 80 kr

Betalning: På plats kan du endast betala med kort. Kontant förköp kan göras på kommunhuset och biblioteken i Gustavsberg eller Djurö under ordinarie öppettider.

Ciceron: Johan Aspfors, Kulturmiljöhandläggare Länsstyrelsen.

Arrangör: Värmdö kommun, kultur- och fritidsenheten.

Senast publicerad: 2016-07-11

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation