Talande webbLyssna

Mer om Kopparmora förskola

Här kan du läsa lite mer om vår pedagogik på förskolan och hur vi arbetar. Grunden för vårt arbete är förskolans läroplan, Lpfö 98/10. Har du ytterligare frågor, kontakta oss!

Lärande genom lek

På Kopparmora förskola anser vi att lärande sker såväl i de dagliga rutinerna som i våra planerade aktiviteter, men framförallt sker lärande i barnens lek. Leken har den centrala rollen i barns inlärning. Det är viktigt att den får stort utrymme och blir så lite avbruten som möjligt. Vår ambition är att skapa ett tillåtande klimat där barnen får möjlighet att ta eget ansvar samt en miljö som tillvaratar och uppmuntrar barnens egen nyfikenhet, leklust och vilja att upptäcka och utforska. Som vuxna finns vi alltid till hands för att inspirera med material eller för att stödja och vägleda vid funderingar och/eller konflikter. Alla ges uppmärksamhet, lär sig respektera varandra, lyssna och bli lyssnade på.

Träning av barnens förmågor

Utöver den fria leken genomför vi också planerade och styrda aktiviteter där vi arbetar med de olika förmågorna, t ex i temaarbeten och på samlingar. Vår lärmiljö anpassas utifrån våra olika förmågor för att barnen själva ska kunna tillgodogöra sig sina intresseområden. Vi tränar barnens sociala, emotionella, perceptuella, språkliga, motoriska och logisk-matematiska förmågor. All planerad verksamhet anpassas utifrån barnens mognadsnivå, förmågor, intressen och behov.

Rörelse, skapande och utevistelse

Rörelse är en naturlig del av vardagen. Barnen deltar i alla vardagliga aktiviteter såsom av- och påklädning, dukning, utelek, cykling och promenader. Vi tränar på att ta instruktioner, att vara uppmärksamma och vara koncentrerade. Vi erbjuder också "planerade" rörelsestunder, bland annat dans.

Skapande är ett av många sätt att uttrycka sig. Vi vill att barnen ska få prova olika material och tekniker under sin vistelse på förskolan. Skapandeaktiviteten sker på avdelningarna, i vår ateljé och även utomhus.

Barnen ska även få möjlighet att upptäcka och lära känna naturen i alla väder. De lär sig respektera djur och natur, att följa årstidernas växlingar och uppleva dess rikedom. De får kunskap om naturen och lär sig att använda den i sin lek.  

Portfolio

I samråd mellan förskola och hem vill vi skapa de bästa förutsättningarna för varje enskilt barn. Bland annat dokumenteras barnens lärande i deras portfolio. Detta är det samlade begreppet för dokumentation om barnets lärprocesser, skriftlig kommunikation mellan hem och förskola (varannan-vecka-brev) samt de individuella utvecklingsplaner som upprättats för varje barn.

Senast publicerad: 2016-03-04