Avdelning Möja

Är en del av Värmdö Skärgårdsskola. Skolan har integrerad verksamhet för elever mellan 1 och 16 år.

På Möja skola strävar vi efter att:

  • Ge alla barn stöd och goda utvecklingsmöjligheter
  • Stimulera lusten till lärande
  • Tydliggöra kunskapskrav och kravnivåer för strävans/uppnåendemål

En studiemiljö lika modern som genuin

Möja skolas huvudbyggnad är från sekelskiftet. Den har renoverats varsamt så att den genuina miljön är kvar med sin trivsamma atmosfär.

I vår paviljong finns mediasal samt välutrustade trä- och textilslöjdsalar. Skolgården har goda lekutrymmen med gungor, bollplan och naturliga skrymslen och vrår för kurragömma och andra lekar.

Integrerad verksamhet

Skolan har en integrerad verksamhet för barn/elever mellan 1 och 16 år. Vi vill skapa kreativa, aktiva och analyserande elever och vi avsätter tid för att alla elever ska få individuell studieteknik. Vi arbetar målinriktat med att underlätta för eleverna att möta de krav som kommer att ställas på dem.

Språklig kompetens

Den språkliga kompetensen är central, inte minst för oss på Möja skola.

I vårt arbete med barnen vill vi också hjälpa dem att utveckla de icke-verbala språken som bild, musik, dans osv. för att ge dem alla möjligheter att forma sina personligheter och stärka sin identitet. Värderingar - även moraliska - är alltid subjektiva och vi kan inte undvika att ta ställning om vi vill växa i moralisk insikt.

Ansvarsfulla förebilder

Ett av våra fokusområden är att fortsätta utveckla ett gemensamt förhållningssätt gentemot elever, personal och föräldrar. Vi strävar efter att vara goda vuxna förebilder, och att medvetet arbeta för att de äldre eleverna ska vara goda förebilder för de yngre. Ett tillåtande, förtroendefullt och respekterande klimat är något vi ständigt arbetar för att bibehålla.

Kontinuerlig uppföljning

På Möja skola har vi en kontinuerlig uppföljning av eleverna. Detta sker bland annat genom utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan för varje elev. Uppföljning sker även genom att ständigt föra en måldiskussion med elever och föräldrar.

Elevernas individuella utvecklingsplan (IUP) samlas i en pärm, vilket gör att pedagogerna får en klar bild av elevernas utveckling. Arbetet med detta förbättras och förfinas ständigt.

Senast publicerad: 2013-11-29