Grundsärskola

I grundsärskolan får elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Vem får gå i grundsärskola?

För ett mottagande i särskola krävs att eleven genomgått utredningar som tydligt talar om att eleven tillhör särskolans målgrupp.

Träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Kullsvedsskolan

I Värmdö finns grundsärskola för år 1–9. Särskolan har små klasser, specialutbildad personal och läromedel speciellt anpassade för elevgruppen.

Mer information om Kullsvedsskolan.

Senast publicerad: 2017-02-03