Tyck till
Talande webbLyssna

Västra Charlottendal, del av Gustavsberg 1:7 m.fl.

Kartbild Gustavsberg 1:7, del av Charlottendal

Bilden är klickbar

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 90 bostäder i flerbostadshus på 3–5 våningar och cirka 30 småhus.

Detaljplanen ska säkerställa en god kontakt mellan bostadsområdet och omgivande naturmark. Bebyggelsens placering och utformning ska anpassas till platsens förutsättningar. Flerbostadshusen föreslås på höjdpartiet i norr och i den södra mer låglänta delen föreslås småhus. Planförslaget har stöd i kommunens översiktsplan.

Status i planarbetet

Samråd

Detaljplanen befinner sig i skedet mellan Samråd och Granskning.

Planhandlingar finns här:

Västra Charlottendal, del av Gustavsberg 1:7

Bakgrund

Arbetet med att planlägga Gustavsberg 1:7 har startat då fastighetsägaren JM AB den 26 augusti 2015 delgavs positivt planbesked att upprätta en detaljplan för området. Planläggningen gäller för den del av gällande detaljplan 101 Charlottendal som tidigare undantogs i samband med kommunfullmäktiges antagandebeslut den 12 december 2002.

Ärendet har beretts i samband med exploatering av Gustavsberg 1:186 som är beläget ca 300 meter öster om aktuellt planområde. Ärendet har tidigare omfattat att bygga en förskola på fastigheten. En ny placering av förskolan föreslås nu istället inom kommande detaljplan.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Linnéa Olofsson via kontaktcenter
08-570 470 00 eller mejla linnea.olofsson@varmdo.se.

Senast publicerad: 2018-04-19

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument