Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Angående avverkning i Hemmesta storskog

Skog

Värmdö kommun har kontaktats av media och flera privatpersoner gällande pågående avverkning i Hemmesta storskog. I dialog med markägaren har kommunen fått information om att de insatser som görs är enligt den skogsskötselplan som upprättats för området.

Markägaren Byggkultur AB har kommit in med flera avverkningsanmälningar till Skogsstyrelsen för områden som ligger i Hemmesta storskog. Värmdö kommuns kommunekolog har kontaktat Skogsstyrelsen då flera av de anmälda områdena hyser påtagliga till höga naturvärden, rödlistade och fridlysta arter samt har höga rekreativa värden. I direkt dialog med berörda parter har också representanter från Majoritet för Värmdö klargjort att bebyggelse av Hemmesta storskog inte går i linje med vare sig översiktsplan eller politiska ambitioner. Det tydliggjordes också att fler bostäder i området, utöver planerad utveckling av Hemmesta centrum, inte är aktuellt utifrån de infrastrukturella utmaningar som finns kring framför allt Skärgårdsvägen och Grisslingerakan.

I dialog med markägarens ombud har kommunen fått information om att de åtgärder som nu sker är en del av skogsskötselplanen för området och omfattar föryngringsavverkningar, gallringar och återbeskogning av planerade föryngringsavverkningar samt röjning. Enligt markägaren är målet med skogsskötselplanen och dess genomförande är att skapa en frisk, växtlig och välskött skog samtidigt som hänsyn tas till biologiskt och kulturhistoriskt viktiga områden. Enligt markägarens ombud avser företaget att följa skogskötselplanen.

Vad händer med Hemmesta storskog?

Representanter från Värmdö kommuns kultur- och fritidskontor samt ekolog har besökt området och flera inventeringar har gjorts. Kommunen har begränsade möjligheter att påverka hur en enskild markägare väljer att hantera sin mark. Det är Skogsvårdsstyrelsen som ger tillstånd för avverkning och de har tagit del om de inventeringar som Värmdö kommun har gjort, och har kunskap om skogens värden.För att långsiktigt skydda ekologiska och rekreativa värden krävs naturreservatsbildning eller naturvårdsavtal som behöver ske i samråd med markägaren.

Kommunen kommer att ha ett uppföljningsmöte med markägaren under mitten av maj.

Kontaktpersoner

Eventuella frågor hänvisas till samhällsbyggnadschef Christina Leifman, tfn 072-183 23 51, eller via e-post christina.leifman@varmdo.se

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar